Commissies RvC

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.

Auditcommissie

De auditcommissie ziet toe op de kwaliteit van de financiële informatievoorziening. Deze commissie richt zich ook op de transparantie en betrouwbaarheid van toekomstgerichte en niet-financiële informatie. Deze informatie is van groot belang voor de besturing van ProRail en voor onze aandeelhouder, subsidieverlener en stakeholders. De auditcommissie werkt volgens een reglement.

Leden

  • A.C.W. Sneller (voorzitter)
  • J.G.H. Helthuis
  • C.J.A.M. Romme

Selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie bereidt de besluitvorming voor wanneer commissarissen en leden van de directie geselecteerd en benoemd moeten worden. Ook houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur over de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management. De selectie- en benoemingscommissie werkt volgens een reglement.

Leden

  • J.G.M. Alders (voorzitter)
  • J.G.H. Helthuis

Remuneratiecommissie

Deze commissie stelt het beloningsadvies op voor de directieleden en legt dit advies ter goedkeuring voor aan de raad. Op advies van de remuneratiecommissie - en in overeenstemming met de Corporate Governance Code - stelt de raad het remuneratierapport vast voor de directie van ProRail. De remuneratiecommissie werkt volgens een reglement.

Leden

  • T. Bercx (voorzitter)
  • J.G.H. Helthuis
  • J.G.M. Alders
  • L.M. Sondag