Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van ProRail
De Raad van Commissarissen van ProRail

De Raad van Commissarissen van ProRail houdt toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken van ProRail en op de daarmee verbonden onderneming. Daarnaast adviseert de raad de Raad van Bestuur (RvB).

Taken en bevoegdheden

Bepaalde belangrijke besluiten neemt het bestuur alleen met goedkeuring van de raad. Het gaat bijvoorbeeld om besluiten over strategische samenwerkingen met derden, de uitvoerbaarheid en risico's van belangrijke investeringen en de jaarlijkse vaststelling van de begroting. De raad geeft ook advies aan de RvB.

De raad toetst onder andere:

  • de realisatie van doelstellingen,
  • de strategie,
  • de risico's,
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
  • het financiële verslaggevingsproces, en
  • de naleving van de wet- en regelgeving.

De raad is onafhankelijk van de RvB. De leden zijn onafhankelijk ten opzichte van ProRail, van de RvB en van welk deelbelang dan ook. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De raad heeft zijn functioneren vastgelegd in het 'Reglement Raad van Commissarissen'.

Benoeming

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad. Potentiële nieuwe leden worden voorgedragen door de Raad van Commissarissen. De centrale ondernemingsraad heeft voor een derde deel van de leden een versterkt aanbevelingsrecht. 

Samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit zes leden. De samenstelling is als volgt:

NaamDatum eerste benoemingMeest recente benoemingEerste datum van aftreden*
Dhr. J.G.M. Alders, president-commissaris27 juni 201429 juni 201829 juni 2022
Mevr. J.G.H. Helthuis, vicevoorzitter13 april 201118 april 201918 april 2023
Mevr. A.C.W. Sneller1 maart 201518 april 201918 april 2023
Dhr. L.M. Sondag1 maart 201518 april 201918 april 2023
Dhr. T. Bercx18 april 2019n.v.t.18 april 2023
Dhr. C.J.A.M. Romme1 september 2019n.v.t.1 september 2023

* De datum van aftreden kan op grond van artikel 17.1 van de statuten worden verlengd tot aan het moment na afloop van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders na die dag.