Jaarverslag ProRail 2013

ProRail heeft in samenwerking met haar spoorpartners diverse verbeteringstrajecten in gang gezet gericht op veiligheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en duurzaamheid. De afspraken met het ministerie van IenM en het strategisch programma 2012-2015 van ProRail zijn hier leidraad voor. De gemiddelde scores op de doelstellingen die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld, laten in sommige gevallen een opwaartse trend zien. Maar op andere onderdelen blijven deze nog onder de afgesproken doelstellingen. De resultaten werden bereikt in een fase waarin het hele spoornetwerk een transformatie doormaakt met tal van grote en kleine vernieuwingsprojecten zowel op het spoor als bij de stations.
De nieuwe flyover in Den Bosch
De nieuwe flyover in Den Bosch. 15 april 2013 reed hier de eerste trein overheen.

Resultaten in het kort

  • In 2013 heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten mogelijk gemaakt op het Nederlandse spoornetwerk.
  • De punctualiteit voor het reizigersvervoer – de mate waarin de trein op tijd is - kwam in 2013 gemiddeld uit op 87,9%. Het doel - overeengekomen met het ministerie van  IenM - was 87%.
  • Voor het goederenvervoer is de punctualiteitsdoelstelling van 81% niet gehaald. Deze kwam uit op 79,6%; onder meer vanwege grote spoorwerkzaamheden met omleidingsroutes als gevolg.
  • Het aantal roodseinpassages is in 2013 licht gedaald. Het aantal malen dat het zogenaamde gevaarpunt is bereikt, laat een stevige daling zien van 60 in 2012 naar 39 in 2013.  Dit betekent dat het risico op een eventuele botsing verder is verkleind.
  • In 2013 voerde ProRail circa 1.300 verbouwingsprojecten uit. Het totaal van de investeringen in het spoor en stations bedroeg EUR 1,2 miljard.

Punctueel spoor

De punctualiteit in 2013 voor het hoofdrailnet bedroeg 87,4% en ligt daarmee boven de doelstelling van 87%. De punctualiteit van de regionale lijnen kwam uit op 92,5%. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2012. Ondanks deze verbetering is het met IenM afgesproken doel van 93,1% niet gehaald. Een trein is op tijd - oftewel: punctueel - als hij bij aankomst minder dan 3 minuten vertraging heeft.

Voor het goederenvervoer is de afgesproken doelstelling niet gehaald. Het afgesproken doel met het ministerie was 81%. De realisatie bleef steken op 79,6%. Grote werkzaamheden- met name in Brabant- met als gevolg omleidingsroutes, hadden hier een effect op.

Naast technische storingen was er in het verslagjaar ook sprake van een lange winter, zeer gladde sporen in de herfst en diverse stormen tegen het einde van het jaar waarbij bomen op het spoor vielen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail een voorwaardelijke boete opgelegd en de onderneming de gelegenheid gegeven om in 2014 alsnog aan de overeengekomen doelstellingen te voldoen waardoor de boete kan vervallen.

Veiligheid

Maatregelen van ProRail en de vervoerders, gericht op het terugbrengen van het aantal roodseinpassages, leidden tot een lichte daling in 2013 van 155 naar 152. Het betreft hier het spoornetwerk dat onder beheer valt van ProRail. De maatregelen, die het risico dat het gevaarpunt wordt bereikt moeten terugdringen, zorgden voor een stevige daling van 60 maal ‘gevaarpunt bereikt’ in 2012 naar 39 in 2013. Dit alles maakt onderdeel uit van het gezamenlijke beleid het spoor steeds veiliger te maken en optimaal veilig te houden.

ProRail heeft in 2013 nieuwe maatregelen genomen en scherpe publiekscampagnes gelanceerd om de veiligheid rond het spoor te verhogen. Dat blijft noodzakelijk omdat het aantal aanrijdingen op overwegen weliswaar is afgenomen maar het aantal dodelijke ongevallen gelijk is gebleven in 2013. In het afgelopen jaar waren er 36 aanrijdingen op overwegen (2012: 38) en er vielen 14 dodelijke ongevallen te betreuren (2012:14).

Vernieuwing infrastructuur

ProRail is bezig met de grootste stations- en spoorvernieuwing sinds het ontstaan van de spoorwegen. De bouw van nieuwe stations in onder meer Rotterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delft, Zwolle, Eindhoven en Tilburg was in het verslagjaar volop in uitvoering. In november 2013 is het nieuwe station Maastricht Noord op de lijn Maastricht–Heerlen feestelijk geopend.

Op de Maasvlakte 2 is veel werk verzet voor de nieuwe spoorinfrastructuur en spoorterminals, die volgens planning in 2014 operationeel zullen zijn.

Duurzaam spoor

Wij werken aan de concrete uitwerking van de verduurzaming van het spoor en sturen de organisatie in de gewenste richting op basis van heldere doelstellingen. Wederom heeft ProRail het op een na hoogste niveau van de CO2- prestatieladder behaald. Dit is conform onze doelstelling voor 2013.

Taakstelling

ProRail dient in 2018 conform die taakstelling structureel EUR 48 miljoen te hebben bespaard. ProRail heeft in 2013 een eerste deel van deze besparing gerealiseerd. Het overgrote deel van de besparing zal zijn beslag nog moeten krijgen. Om dat te bereiken heeft ProRail het voornemen om in de periode tot en met 2016 het aantal arbeidsplaatsen met in totaal 600 te reduceren. Dit zal de nodige inspanning gaan vergen van de organisatie. ProRail zal echter nieuwe initiatieven blijven ontplooien om nog efficiënter, slagvaardiger en klantgerichter te werk te gaan.

Het online jaarverslag 2013 en het jaarverslag 2013 in pdf-vorm zijn beschikbaar via www.prorailjaarverslag2013.nl.

Gepubliceerd op