Rijk en regio motor achter spoorvernieuwing

Gemeenten, provincies en stadsregio’s investeren steeds meer in het spoor. In vijf jaar tijd nam hun bijdrage in spoorprojecten met 50 procent toe van 135 miljoen euro per jaar naar 203 miljoen euro in 2014, zo blijkt uit cijfers van ProRail. Het komt bovenop de investering van zeker 1 miljard euro die vanuit het rijk wordt gedaan elk jaar. Het laat volgens ons zien dat het spoor ook lokaal en regionaal als belangrijke voorwaarde wordt gezien voor economische en maatschappelijke ontwikkeling.
Overzichtsadvertentie spoorvernieuwing zomer 2014
Overzichtsadvertentie spoorvernieuwing zomer 2014

Ruim 1,3 miljard samen

Verwachting is dat dit jaar ruim 1,3 miljard euro aan spoorvernieuwing wordt besteed door rijk en lokale/regionale overheden samen. Er lopen circa 1800 spoorprojecten. Na oplevering ervan zien we direct resultaat voor de reiziger. De afgelopen vijf jaar werd bij elkaar opgeteld door de regionale en lokale overheden ruim 900 miljoen euro in spoorprojecten gestoken. Momenteel vindt de grootste vernieuwingsslag op het spoor plaats sinds het bestaan van de spoorwegen. Door de bijdragen van decentrale overheden naast die van het rijk ontstaan er projecten waar zowel de nationale, regionale als lokale bereikbaarheid door verbetert.

Stations

Gemeenten investeren daarbij vooral in lokale bereikbaarheid doormiddel van onderdoorgangen, fietsenstallingen en stationspleinen. Zo leveren ze een eigen bijdrage aan nieuwe stationsgebouwen zoals in Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Groningen bijvoorbeeld. Het gaat hier vaak ook om de samenhang met het lokale wegennet en openbaar vervoer.

Regionale lijnen

Provincies en stadsregio’s investeren in grotere spoorprojecten die vaak zijn gericht op uitbreiding en verbetering van het regionale treinverkeer als aansluiting op het nationale treinverkeer zoals bij BOR Regionet, Spoorplan Noord-Nederland, Randstadspoor, Stadsregiorail, HOV net Zuid-Holland Noord en bijvoorbeeld ook elektrificatie van de Maaslijn. Vrijwel altijd wordt de samenhang met busvervoer betrokken in de plannen en ontstaat er een deur tot deur aanbod. Provincies verlenen sinds een jaar of tien de concessie voor personenvervoer aan regionale spoorvervoerders.

Spoortafels

Met de toename van de bouw van onderdoorgangen en andere spoorprojecten, groeit eerst ook de hinder voor de omgeving en reizigers tijdens het vernieuwingswerk. ProRail wil samen met overheden en reizigersorganisaties in steeds nauwer overleg de hinder zo goed mogelijk verdelen en tegengaan. Om projecten nog meer in samenhang te ontwikkelen heeft het ministerie van IenM ook vijf regionale spoortafels opgericht waar deze partijen de plannen met elkaar maken.

Voorbeelden

Net als op de weg is ook op het spoor sprake van noodzakelijke vernieuwing vanwege slijtage en tegelijk projecten om de infrastructuur uit te breiden. In elke provincie zijn er zodoende grootschalige spoorprojecten gaande. Kijk op www.prorail.nl/vernieuwt naar de projecten en de gevolgen voor reizigers voor de komende drie maanden.

Gepubliceerd op