Privacystatement van ProRail

Definities

In dit Privacystatement van ProRail worden de volgende termen gebruikt:

"U" of "gebruiker": een persoon die gebruik maakt van een informatiedienst van ProRail, een informatiedienst van ProRail aanvraagt, of zich hiervoor registreert.

"Wij" of “we” of "ons": ProRail.

"Dienst": De ProRail informatiediensten waarover in dit Privacystatement geschreven wordt, waaronder mede begrepen social media, het aanmelden voor onze nieuwsbrief en onze website www.werkenbijprorail.nl.

"Account" of "user account": een abonnement dat de gebruiker via persoonlijke gegevens toegang geeft tot de informatiedienst.

"Persoonlijke informatie" of “persoonsgegevens”: alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Privacy

ProRail respecteert uw privacy en doet er alles aan om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen.

Het verwerken van informatie

ProRail verwerkt persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden:

 • het leveren en optimaliseren van informatieproducten of diensten, inclusief de website;
 • teneinde met u te communiceren als consument, of bijvoorbeeld als contactpersoon van een leverancier;
 • het afhandelen van klachten;
 • om te voldoen aan/behandelen van uw verzoeken om bepaalde producten en diensten;
 • om het gebruik van uw ProRail producten of diensten te personaliseren;
 • om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • voor andere gerechtvaardigde belangen van ProRail zoals het beveiligen van systemen en eigendommen;
 • daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om cameratoezicht;
 • In geval van sollicitanten: je gegevens komen terecht in onze database voor werving en selectie en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt waaronder mede begrepen de voortdurende verbetering van het selectieproces.
 • Voor analysedoeleinden en optimalisatie van onze processen.

ProRail verwerkt de volgende (categorieën van) gegevens:

 • Contactinformatie
 • Eventuele door u weergegeven denkbeelden
 • IP-adressen / device gegevens
 • Camerabeelden
 • Geluidsopnamen
 • Medische gegevens (ingeval van letselschade)

We kunnen de gegevens die wij verzamelen, combineren met informatie van andere ProRail-diensten of van andere partijen. Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, of als het anderszins noodzakelijk is voor de beschreven doelen en als de gegevensopslag plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacystatement en de wetten die hiervoor gelden.

Als we persoonlijke informatie gebruiken voor andere doelen dan die beschreven staan in dit Privacystatement of in de voorwaarden van de specifieke dienst, dan melden we dat. Hierbij kunt u vooraf aangeven of u bezwaar heeft tegen het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doelen. Wij zullen ook geen bijzondere  persoonsgegevens verwerken, tenzij we van tevoren uw expliciete toestemming hebben gekregen, dan wel verwerking door ProRail noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, dan wel uw vitale belang.

ProRail deelt uw persoonlijke informatie niet met derden zonder uw toestemming, behalve in de situaties die beschreven staan in dit Privacystatement onder ‘Het delen van informatie en openbaarmaking’. Als u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekt voor een bepaald doel, kunnen we die informatie wel overdragen aan anderen binnen ProRail, of aan samenwerkende partijen als dat nodig is voor het betreffende doel.

Cameratoezicht

Voor veiligheidsdoeleinden, het versnellen van het opsporingsproces, ondersteuning van de hulpverlening bij calamiteiten, bevorderen van de bereikbaarheid, ondersteuning bij het regelen van de bedrijfsprocessen van ProRail, het beheren en exploiteren van stations en het meten van bezoekersstromen zet ProRail cameratoezicht in, op stations, op en langs het spoor, in c.q. nabij panden van ProRail en op bouwplaatsen.

Waar cameratoezicht wordt ingezet, wordt dit door middel van borden aangegeven.
De beelden worden opgeslagen en uitgelezen door personen die tot geheimhouding verplicht zijn. De beelden worden in beginsel achtentwintig dagen bewaard en vervolgens gewist. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de beelden langer worden bewaard of worden gedeeld met derden / benadeelden / opsporingsinstanties.

Het delen van informatie en openbaarmaking

Uw persoonlijke informatie wordt niet buiten ProRail gedeeld behalve in sommige specifieke situaties. ProRail kan uw persoonlijke informatie aan andere organisaties of mensen sturen in de volgende gevallen:

 • U heeft toestemming gegeven om de informatie te delen (u kunt uw toestemming altijd intrekken, zonder dat dat afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken);
 • ProRail wil u het product of de dienst die u hebt aangevraagd leveren. Hiervoor kunnen we de persoonsgegevens ook doorgeven aan de bedrijven die in opdracht van ProRail de diensten leveren. We verstrekken aan die bedrijven alleen de informatie die ze nodig hebben om de dienst te leveren. Zij mogen deze persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken;
 • Als deze organisaties of mensen door ProRail als verwerker worden ingeschakeld om op uitdrukkelijke instructie van ProRail ten behoeve van ProRail persoonsgegevens te verwerken.

ProRail zal uw persoonlijke informatie ook kunnen delen of openbaar maken als de wet dit van haar vraagt, om haar Algemene voorwaarden te bekrachtigen, als de bescherming van rechten en vrijheden van derden dit vereist, of als er omstandigheden zijn die de veiligheid van mensen of de diensten van ProRail in gevaar brengen.

Informatiebeveiliging

We treffen alle nodige beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen. Hiervoor controleren we intern onze opslag en verwerking van persoonsgegevens, en onze beveiligingsmaatregelen. Hierbij horen ook fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot de systemen waarop we persoonlijke informatie bewaren.

Integer omgaan met persoonsgegevens / Bewaartermijnen

ProRail verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de doelen waarvoor ze zijn opgeslagen; en in overeenstemming met dit Privacystatement of het privacystatement van een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling continu om ervoor te zorgen dat we de persoonsgegevens alleen verzamelen, opslaan en verwerken om onze diensten te verlenen en te verbeteren. Daarbij zorgen we er ook voor dat de persoonlijke informatie die we verwerken correct, volledig en actueel zijn, maar onze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om hun persoonlijke
Informatie ‘up to date’ te houden.

Waar mogelijk geeft ProRail bij een specifieke verwerking aan hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. In algemene zin geldt dat ProRail persoonsgegevens beoogt te verwijderen als ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Cookies

Als u online een ProRail product bezoekt, verzenden we (mogelijk) één of meer cookies – een klein bestand dat uw browser identificeert – naar uw computer. Met cookies leren we de voorkeuren en gewoonten van gebruikers kennen, zoals de manier waarop mensen zoeken. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat u een melding ontvangt wanneer een cookie wordt verzonden.

Log informatie

Wanneer u informatiediensten van ProRail gebruikt, zullen onze servers automatisch de informatie opslaan die uw browser verzendt als u een website bezoekt. Deze ‘server logs’ kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, IP-adres, het type browser, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.

Melden van een zwakke plek in één van de systemen van ProRail

Mocht u bestanden aantreffen welke naar uw mening niet toegankelijk mogen zijn of andere vragen hebben over de beveiliging van persoonsgegevens op ProRailsystemen, zoals ‘prorail.nl’, kunt u melden via het e-mailadres datalek@prorail.nl. Meldt dit zo snel mogelijk bij ProRail zodat ProRail snel maatregelen kan treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Uw rechten, vragen en klachten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo hebt u onder omstandigheden het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Voor het uitoefenen van uw rechten, het stellen van vragen of het indienen van een klacht over verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, via privacyfg@prorail.nl of door te schrijven naar ProRail, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, Nederland.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Veranderingen in het Privacystatement

Dit Privacystatement kan veranderen bijvoorbeeld als verwerkingen veranderen. We zullen elke wijziging in het Privacystatement op deze pagina weergeven. Als het om grotere of belangrijke wijzigingen gaat, en we over uw contactgegevens beschikken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.