Besluitvorming (Tracéwet)

Voor sommige wijzigingen aan het spoornet, geldt dat de staatssecretaris kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

Voordat het Tracébesluit wordt genomen, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze geven of beroep indienen tegen de plannen. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het uiteindelijke Tracébesluit.

Planning besluitvorming PHS Meteren-Boxtel 2018-2019

  • Vanaf april 2018: ProRail verzamelt de zienswijzen. De beantwoording hiervan komt te staan in een Nota van Antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in het Tracébesluit.
  • Tweede helft 2019: de staatssecretaris neemt het Tracébesluit.
  • Na Tracébesluit: ProRail gaat via een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer die de uitvoering doet. Daarnaast vragen we (een deel van) de benodigde omgevingsvergunningen aan. Ook de aannemer vraagt vergunningen aan.
  • 2021: verwachte start van de werkzaamheden.

Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport

Van 16 maart tot en met 26 april 2018 lagen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) ter inzage en konden mensen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. De rapporten zijn nog te bekijken via het Platform Participatie.

In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijzigingen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd. De Nota van Antwoord wordt samen met het Tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019. Alleen indieners van een zienswijze op het OTB kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve Tracébesluit.