Treinaantallen voor milieuonderzoeken

Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden. ProRail doet onderzoek naar de effecten van het extra treinverkeer op de omgeving. Drie vragen aan Alwies Derksen, planoloog bij het project PHS Meteren-Boxtel.
Goederentrein

Naar welke onderwerpen doet ProRail onderzoek?

“We doen onder andere onderzoek naar de effecten die de extra treinen hebben op geluid, trillingen en de veiligheid langs het spoor. De resultaten hiervan komen in de Milieueffectrapportage (MER). We maken daarbij een vergelijking met de situatie waarbij het project niet wordt uitgevoerd. Ook kijken we of de normen, zoals  bijvoorbeeld voor geluid, niet worden overschreden. Als dit wel zo is, kijken we of maatregelen nodig en mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidschermen. Als maatregelen worden genomen, komen deze in het Ontwerp Tracébesluit (OTB) te staan.”

Van welke treinaantallen gaat ProRail uit bij de onderzoeken?

“We gebruiken voor de milieuonderzoeken prognoses van de verwachte aantallen goederen- en reizigerstreinen. Deze prognoses zijn dit voorjaar aangepast naar aanleiding van de zogenaamde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Deze wordt elke vier jaar opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het goederenvervoer blijft groeien, maar wel minder dan eerder was voorzien. Dit betekent dus dat we lagere aantallen goederentreinen gebruiken bij de onderzoeken dan eerder. Vanuit ProRail kijken we bij de onderzoeken naar het maximale aantal treinen dat mogelijk gaat rijden. Of dit aantal in de toekomst wordt bereikt, hangt ook af van bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen."

Wanneer zijn de resultaten van de milieuonderzoeken bekend?

“We verwachten de milieuonderzoeken eind 2017 af te ronden. Er komen dan ook informatiebijeenkomsten om omwonenden te informeren over de resultaten. Het OTB en de MER worden begin 2018 gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren. Deze reacties kunnen leiden tot aanpassingen, deze worden dan opgenomen in het Tracébesluit.”

Afbeelding Aantal goederentreinen per gemiddelde werkdag (beide richtingen samen) 

Afbeelding aantal goederentreinen over het traject

   Afbeelding Aantal reizigerstreinen per gemiddelde werkdag (beide richtingen samen)

Overzicht aantal reizigerstreinen Meteren-Boxtel

  • In bovenstaande afbeeldingen staat het aantal treinen dat in 2015 over het traject heeft gereden, en het maximale aantal treinen dat in de toekomst op het traject gaat rijden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie met het project PHS Meteren-Boxtel en de situatie zonder het project PHS Meteren-Boxtel.
  • Voor goederen kijken we naar het maximale verwachte aantal treinen in 2040. De toename van het goederenvervoer tussen Meteren en Boxtel, wordt met name bepaald door de aanleg van de spoorboog bij Meteren.
  • Vanaf december 2017 gaan er twee extra intercity’s per uur rijden tussen Amsterdam, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze uitbreiding is niet afhankelijk van het project. We gebruiken het verwachte aantal reizigerstreinen in 2030 voor de onderzoeken.

 

Gepubliceerd op