Schade

Grote bouwprojecten aan het spoor of aan stations worden zorgvuldig voorbereid. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze op een andere manier nadeel ondervinden van de plannen, of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al die situaties kent ProRail een regeling van schadeloosstelling.

Grondaankoop

Als een project moet worden uitgevoerd op grond die niet van ProRail is, moet die grond worden aangekocht. Als we na goed overleg niet tot overeenstemming komen met de eigenaar, heeft ProRail de mogelijkheid van onteigening. De spelregels daarvoor zijn vastgelegd in de Onteigeningswet. ProRail zal de eigenaar volledig schadeloos stellen voor het verlies van grond en gebouwen. Zijn er pachters of huurders die inkomen verliezen door de aankoop, dan kunnen ze vaak aanspraak maken op vergoeding. Ook bijkomende kosten (zoals gemaakte verhuiskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) vallen onder de schaderegeling.

Schade tijdens de bouw

We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan schade tijdens de bouw ontstaan, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Als de schade inderdaad is ontstaan door de bouw, zal ProRail of de betreffende aannemer de schade vergoeden. Voor meer informatie over het melden van een schade kun je terecht bij onze afdeling Publieksvoorlichting.

Nadeelcompensatie

Ook andere burgers of bedrijven kunnen schade of nadeel ondervinden van de plannen. Bijvoorbeeld omdat de waarde van hun pand daalt als gevolg van de gewijzigde situatie. De mogelijke schade die door het spoorproject geleden wordt, wordt beoordeeld volgens de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019. Meer uitleg over nadeelcompensatie vind je in deze folder.

Verzoek nadeelcompensatie

Contact