Besluitvorming (Tracéwet)

Voor grotere wijzigingen aan het landelijke spoornet, geldt dat de Minister kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

Voordat het tracébesluit wordt vastgesteld, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Tijdens dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders een zienswijze geven tegen de plannen. De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het uiteindelijke tracébesluit vast. Daarna is er nog mogelijkheid om tegen het vastgestelde besluit in beroep te gaan.
Informatie over de besluitvorming bij dit project staat op de website van Platform Participatie. Daar vindt u ook precieze informatie over de procedure. Hier zijn het ontwerp-tracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) te vinden.