Besluitvorming (Tracéwet)

Voor sommige wijzigingen aan het spoornet, geldt dat de staatssecretaris kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

Voordat het Tracébesluit wordt genomen, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze geven of beroep indienen tegen de plannen. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het uiteindelijke Tracébesluit.