Nieuwsberichten

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot 12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - september 2016

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de plannen voor de spooruitbreiding in en rond Geldermalsen. We praten u bij over de milieu-onderzoeken en de omgevingstafels. Ook is er nieuws over de laatste bewonersbijeenkomsten en u krijgt een update over de beplantingsplannen en ontwerpen van onderdoorgangen.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - april 2016

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ondertekening van de bestuursovereenkomst van de spooraanpassingen in Geldermalsen, de stand van zaken van het ontwerptracébesluit (OTB) en de tweede sessie omgevingstafels. Daarnaast geven wij u een update over de ontwerpen, de stand van zaken met betrekking tot de stedenbouwkundige visie geluidschermen van de gemeente Geldermalsen, het ecologische en archeologische onderzoek en het voorbereidend onderzoek in de Nieuwsteeg.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - december 2015

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verdere uitwerking van de plannen en hoe wordt toegewerkt naar een (Ontwerp)Tracébesluit. Daarnaast brengen wij u op de hoogte over de start van de omgevingstafels, de stand van zaken van de inpassingsplannen voor de Randweg, Lingedijk en Nieuwsteeg, het verschijnen van het rapport ‘Visie Geluidschermen Geldermalsen’ en hoe de gemeente zich buigt over de stedenbouwkundige visie.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - juni 2015

Deze nieuwsbrief gaat over de spoorgerelateerde projecten in de gemeente Geldermalsen, die onderdeel uitmaken van of samenhangen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in goede banen te leiden.
Gepubliceerd op