Nieuwsberichten

Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning

Goederentrein
Op dit moment voert ProRail aanvullende onderzoeken uit voor PHS Meteren-Boxtel, vooral om te kijken hoe we de ergste toename van hinder kunnen beperken. Daarnaast lopen er een aantal landelijke onderzoeken naar geluid en trillingen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel staat nu gepland voor de tweede helft van 2019. In dit bericht leest u meer over de verschillende onderzoeken en de planning.
Gepubliceerd op

Maatregelen N65 en spoor in Vught

Kruising N65-spoor
Op 8 juni hebben bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel, Rijkswaterstaat en ProRail gesproken over de wijze waarop tijdens de bouw van het verdiepte spoor door Vught de kruising met de rijksweg N65 wordt vormgegeven. Het voornemen van het Rijk als Bevoegd Gezag voor de spoorplannen is om tijdens de bouw de N65 tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. De bestuurders delen daarbij de zorg voor de verkeerseffecten op de omliggende wegen, o.a. voor de hulpdiensten. In september komen de bestuurders daarom weer bij elkaar om te bespreken wat voor maatregelen nodig zijn om het verkeer tijdens de voorgenomen afsluiting goed te kunnen afwikkelen. De bestuurders hebben daarnaast afspraken gemaakt over verbeteringen aan het ontwerp van het station in Vught, de aanleg van een extra fietstunnel en extra geluidmaatregelen.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief: editie Vught - maart 2017

Zicht op spoor aan de Spoorlaan in Vught
Dit is de nieuwe editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze nieuwsbrief blikken we met u terug en kijken we vooruit. We nemen u kort mee langs de belangrijke momenten van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel in 2016. En geven u een beeld bij wat u kunt verwachten in 2017: het jaar waarin we toewerken naar de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER).
Gepubliceerd op