Maatregelen N65 en spoor in Vught

Op 8 juni hebben bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel, Rijkswaterstaat en ProRail gesproken over de wijze waarop tijdens de bouw van het verdiepte spoor door Vught de kruising met de rijksweg N65 wordt vormgegeven. Het voornemen van het Rijk als Bevoegd Gezag voor de spoorplannen is om tijdens de bouw de N65 tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. De bestuurders delen daarbij de zorg voor de verkeerseffecten op de omliggende wegen, o.a. voor de hulpdiensten. In september komen de bestuurders daarom weer bij elkaar om te bespreken wat voor maatregelen nodig zijn om het verkeer tijdens de voorgenomen afsluiting goed te kunnen afwikkelen. De bestuurders hebben daarnaast afspraken gemaakt over verbeteringen aan het ontwerp van het station in Vught, de aanleg van een extra fietstunnel en extra geluidmaatregelen.
Kruising N65-spoor
Kruising N65-spoor

Tijdens de bouw van het verdiepte spoor in Vught moet voor het verkeer op de N65 een tijdelijke oplossing gevonden worden. Meerdere opties zijn bekeken. Een tijdelijk (gedurende 2,5 tot 3 jaar), 8 meter hoog viaduct van de N65 over het spoor is technisch risicovol, levert langdurige overlast op voor de directe omgeving en is erg duur. Tijdelijke afsluiting duurt het kortst, circa 8 maanden, en is voorzien voor 2025. In die periode wordt de spoorbak voor de verdiepte ligging van het spoor afgebouwd. Nadeel van de tijdelijke afsluiting van de N65 is het extra verkeer op het omliggende wegennet. Vooral de omliggende gemeenten hebben in het overleg aangegeven dat zij vrezen voor de effecten van het extra verkeer. Om de verkeershinder te beperken en de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen, wordt een pakket maatregelen uitgewerkt. In de komende maanden werken de betrokken partijen uit waar dit pakket aan moet voldoen. Eind september komen de bestuurders weer bij elkaar om dit te bespreken.

De bewoners in de omgeving van de kruising spoor-N65 in Vught zijn  met een bewonersbrief over de afspraken geïnformeerd. Op donderdag 29 juni wordt een informatiemarkt georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor een toelichting op de plannen voor het spoor, de N65 en de Vughtse Regeling.

De gemaakte afspraken markeren een belangrijke fase in de verdere aanpak en realisatie van de plannen aan spoor en rijksweg N65 in Vught. Daarmee is de voortgang van het project gewaarborgd en is een veiliger, bereikbaar en leefbaar Vught weer een stap dichterbij gekomen. Het Ontwerp-Tracébesluit, waarin de spoorplannen in detail zijn getekend en beschreven, is voorzien voor begin 2018.

Gepubliceerd op