Nieuwsberichten

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

PHS en goederentrein
In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.
Gepubliceerd op

Planning Tracébesluit

20151027-143833_sv8969.jpg
Naar verwachting wordt het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in het najaar van 2019 vastgesteld. Wanneer het Tracébesluit ter inzage wordt gelegd, zullen wij u hier als omwonenden over informeren. Uiteraard plannen wij ook bij de terinzagelegging van het Tracébesluit wederom een moment in waarbij we u als bewoner of omwonende van meer informatie voorzien en de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Bij de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel zal ook de Nota van Antwoord gepubliceerd worden. Het Tracébesluit en alle bijhorende stukken zullen in het najaar van 2019 in te kijken zijn op de website van de Directie Participatie als ook op locatie zoals bijv. bij uw gemeente.
Gepubliceerd op

Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning

Goederentrein
Op dit moment voert ProRail aanvullende onderzoeken uit voor PHS Meteren-Boxtel, vooral om te kijken hoe we de ergste toename van hinder kunnen beperken. Daarnaast lopen er een aantal landelijke onderzoeken naar geluid en trillingen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel staat nu gepland voor de tweede helft van 2019. In dit bericht leest u meer over de verschillende onderzoeken en de planning.
Gepubliceerd op

Maatregelen N65 en spoor in Vught

Kruising N65-spoor
Op 8 juni hebben bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel, Rijkswaterstaat en ProRail gesproken over de wijze waarop tijdens de bouw van het verdiepte spoor door Vught de kruising met de rijksweg N65 wordt vormgegeven. Het voornemen van het Rijk als Bevoegd Gezag voor de spoorplannen is om tijdens de bouw de N65 tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. De bestuurders delen daarbij de zorg voor de verkeerseffecten op de omliggende wegen, o.a. voor de hulpdiensten. In september komen de bestuurders daarom weer bij elkaar om te bespreken wat voor maatregelen nodig zijn om het verkeer tijdens de voorgenomen afsluiting goed te kunnen afwikkelen. De bestuurders hebben daarnaast afspraken gemaakt over verbeteringen aan het ontwerp van het station in Vught, de aanleg van een extra fietstunnel en extra geluidmaatregelen.
Gepubliceerd op