Nieuwsberichten

Stand van zaken

De afgelopen jaren heeft ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onderzocht wat de beste oplossingen zijn om de groei van treinverkeer over de route tussen Meteren en Boxtel mogelijk te maken.
Gepubliceerd op

Actueel: Nulmeting trillingen

In het kader van de milieuonderzoeken worden langs het spoor tussen Meteren en Boxtel metingen uitgevoerd om de effecten van trillingen door het treinverkeer in kaart te brengen. Op basis van deze metingen kan bepaald worden of eventuele maatregelen nodig zijn. Trillingsmetingen vinden plaats in de nabijheid van het spoor, buiten en in gebouwen. De eigenaren van de betreffende gebouwen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Gepubliceerd op

Uw mening blijft belangrijk

Wij vinden uw mening belangrijk. In de vorige fase heeft u uw ideeën en suggesties met ons gedeeld tijdens verschillende informatiesessies. Mede aan de hand van uw inbreng hebben wij de plannen kunnen verbeteren. Voor de volgende fase willen wij deze samenwerkingsvorm graag voortzetten. Hiervoor gaan wij nieuwe klankbordgroepen en werkgroepen inrichten.
Gepubliceerd op

Staatssecretaris Mansveld besluit over PHS corridor Meteren - Boxtel

Kaart Vught
Op 16 juni 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een bestuurlijk overleg gehad met de bestuurders uit alle betrokken regio’s over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Met name Amsterdam Centraal, Meteren - Boxtel en Oost-Nederland waren onderwerp van gesprek. Met de genomen besluiten wordt een belangrijke stap gezet richting het verwezenlijken van meerdere doelstellingen uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) voor zowel het personen- als goederenvervoer. Het spoor wordt op het belangrijke traject Amsterdam – Eindhoven veiliger, robuuster en geschikt gemaakt voor hoogfrequent spoorvervoer. De maatregelen in Noord-Brabant, met name de verdiepte ligging van het spoor in Vught, zorgen ervoor dat de uitbreiding van het treinverkeer en goederenvervoer niet ten koste gaat van de leefomgeving van de omwonenden. De maatregelen maken de herroutering van het goederenvervoer in Noord Brabant mogelijk waardoor de Betuweroute nog intensiever wordt benut.
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief verspreid (april 2014)

Zojuist is de nieuwsbrief met achtergrondinformatie rondom PHS Meteren-Boxtel verspreid. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de gehouden informatieavonden Meteren en Vught in januari jl. en links naar achtergronddocumenten zoals de variantennota, nota van antwoord, notitie van reikwijdte en detailniveau, uitgangspuntennotitie en situatietekeningen.
Gepubliceerd op