Schade

Grote bouwprojecten aan het spoor of aan stations worden zorgvuldig voorbereid. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze op een andere manier nadeel ondervinden van de plannen, of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al die situaties kent ProRail een regeling van schadeloosstelling.

Grondaankoop

Als een project moet worden uitgevoerd op grond die niet van ProRail is, moet die grond worden aangekocht. Als we na goed overleg niet tot overeenstemming komen met de eigenaar, heeft ProRail de mogelijkheid van onteigening. De spelregels daarvoor zijn vastgelegd in de Onteigeningswet. ProRail zal de eigenaar volledig schadeloos stellen voor het verlies van grond en gebouwen. Zijn er pachters of huurders die inkomen verliezen door de aankoop, dan kunnen ze vaak aanspraak maken op vergoeding. Ook bijkomende kosten (zoals gemaakte verhuiskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) vallen onder de schaderegeling.

Nadeelcompensatie

Ook andere burgers of bedrijven kunnen schade of nadeel ondervinden van de plannen. Bijvoorbeeld omdat de waarde van hun pand daalt als gevolg van de gewijzigde situatie. De schade die door de spoorverdubbeling geleden wordt, wordt beoordeeld volgens de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. Meer uitleg over Nadeelcompensatie vindt u in de folder onder downloads in de rechterkolom.

Schade tijdens de bouw

We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan schade tijdens de bouw ontstaan, bijvoorbeeld door heiwerkzaamheden. Als de schade inderdaad is ontstaan door de bouw, zal ProRail of de betreffende aannemer de schade vergoeden. 

Loket Bouwschade

In de omgeving van dit project voeren ook de gemeente Utrecht en Eneco werkzaamheden uit. Voor vermeende bouwschade hoeft u slechts eenmaal het formulier bouwschade in te vullen. Wij beoordelen gezamenlijk om welke schade het gaat en zorgen dat deze bij de juiste organisatie terecht komt.