Als u nadeel of schade ondervindt

Voor onze omgeving – omwonenden, ondernemers, natuur – willen we een goede buur zijn. Daarom bereidt ProRail spooraanpassingen zorgvuldig voor. Ook de spooraanpassingen in Vught, voor het project PHS Meteren-Boxtel. Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze nadeel ondervinden van de plannen of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al deze situaties geldt dat we proberen betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces en te informeren over hun opties.

Aankoop van woningen en grond door ProRail

Een aantal woningen is tijdens de bouw niet bereikbaar, of kan in verband met het gebruik van het tijdelijk spoor niet bewoond worden. In deze gevallen is de insteek dat ProRail de woning aankoopt. Op de PHS bibliotheek vindt u onder het kopje 'Tekeningen en visuals' de tekeningen van de eindsituatie, waarop u kunt zien om welke woningen en grond het op dit moment gaat. De eigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Tijdelijk gebruik van grond door ProRail

Sommige straten en terreinen naast het spoor zijn nodig als bouwzone voor de aanleg van het tijdelijk spoor. Daarom is soms (een deel van) de grond van woningen en bedrijven nodig tijdens de bouw. Op de PHS bibliotheek vindt u onder het kopje 'Tekeningen en visuals' de tekeningen van de bouwperiode, waarop u kunt zien om welke woningen en grond het op dit moment gaat. De eigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Nadeelcompensatie bij spooraanpassing door ProRail

Het kan gebeuren dat omwonenden of ondernemers nadeel ondervinden van de spooraanpassing. In bepaalde gevallen heeft u recht op schadevergoeding, en kunt u een beroep doen op nadeelcompensatie. Een verzoek om nadeelcompensatie kunt u indienen nadat het Tracébesluit is vastgesteld. Een verzoek wordt beoordeeld op grond van de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructuur en milieu 2019’.

Schade door bouwwerkzaamheden ProRail

We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan schade tijdens de bouw ontstaan. Is de schade inderdaad ontstaan door de bouw? Dan kan – via ProRail - de betreffende aannemer aansprakelijk worden gesteld. Voor meer informatie over het melden van een schade kunt u terecht bij onze afdeling Publieksvoorlichting.

Gemeente Vught: De Vughtse Regeling

Voor bewoners bij het spoor en de weg, die veel hinder gaan ervaren, heeft de gemeente Vught een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Die maatregelen heten ‘De Vughtse Regeling’. Daar hoort ook een aankoopregeling bij. Voor meer informatie zie de website van Rijksinfra Vught.