Besluitvorming (Tracéwet)

Voor sommige wijzigingen aan het spoornet, geldt dat de staatssecretaris kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

Voordat het Tracébesluit wordt genomen, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze geven of beroep indienen tegen de plannen. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt het uiteindelijke Tracébesluit.

Planning besluitvorming PHS Meteren-Boxtel 2017-2018

  • Maart/april 2018: OTB-MER gaat ‘de inspraak in’. Dat betekent de publicatie van het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER). Iedereen kan de documenten inzien en er op reageren door het indienen van een zienswijze.
  • Vanaf april 2018: ProRail verzamelt de zienswijzen. De beantwoording hiervan komt te staan in een Nota van Antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in het Tracébesluit.
  • Eerste helft 2019: de staatssecretaris neemt het Tracébesluit.
  • Vanaf tweede helft 2019: ProRail gaat via een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer die de uitvoering doet. Daarnaast vragen we (een deel van) de benodigde omgevingsvergunningen aan. Ook de aannemer vraagt vergunningen aan.
  • 2021: verwachte start van de werkzaamheden.

Contact