Nieuwsberichten

Optimalisaties spoorontwerp en bouwverkeer Vught-Noord

Sporen Vught-Noord
Over het spoorontwerp in Vught-Noord hebben we meerdere keren met de gemeente Vught en omwonenden om tafel gezeten. Onderwerp van gesprek was of we het ontwerp, zoals opgenomen in het Ontwerptracébesluit (OTB), konden verbeteren. Het blijkt mogelijk een aantal optimalisaties door te voeren. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over. Bewoners van het spoorgebied Vught-Noord nodigen we uit voor straatgesprekken om uit te leggen wat de optimalisaties voor hen betekenen.
Gepubliceerd op

Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning

Goederentrein
Op dit moment voert ProRail aanvullende onderzoeken uit voor PHS Meteren-Boxtel, vooral om te kijken hoe we de ergste toename van hinder kunnen beperken. Daarnaast lopen er een aantal landelijke onderzoeken naar geluid en trillingen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel staat nu gepland voor de tweede helft van 2019. In dit bericht leest u meer over de verschillende onderzoeken en de planning.
Gepubliceerd op

Onderzoeken voor extra maatregelen tegen geluid en trillingen

Luchtfoto Vught
In de media kwam het project PHS Meteren-Boxtel de afgelopen weken verschillende keren aan de orde. De staatssecretaris bracht een bezoek aan de regio en gaf aan dat ze gaat kijken naar extra maatregelen. Daarnaast verscheen er een onderzoek vanuit TNO over de omgevingshinder, in opdracht van verschillende gemeenten, en publiceerde de Commissie m.e.r. hun advies
Gepubliceerd op

Geluiden tegen de plannen

Tijdens de informatiebijeenkomst in 's-Hertogenbosch
Het actiecomité Goederentreinen Nee is tegen de plannen om goederentreinen via de route Meteren-Boxtel te laten rijden. Vertegenwoordigers van het actiecomité waren aanwezig bij de informatiebijeenkomsten vanuit ProRail en gingen in gesprek met de staatssecretaris. We spraken met Henk Schuurs, voorzitter van Goederentreinen Nee.
Gepubliceerd op

Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) na zomer ter inzage

Visualisatie van een geluidscherm in Vught
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidhinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het programma heeft als doel om geluid op de gevel van meer dan 65 dB tegen te gaan. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen is aangepast.
Gepubliceerd op