Nieuwsberichten

Een antwoord op alle zienswijzen

Medewerker van ProRail, Suzanne Boers
In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. Bijna 600 mensen hebben dit gedaan. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn we nu bezig met het verwerken van alle binnengekomen bezwaren, vragen en suggesties. Suzanne Boers, die samen met collega’s van ProRail en ingenieursbureau Arcadis bezig is met de zienswijzen, licht toe wat de stand van zaken is.
Gepubliceerd op

Straatgesprekken Vught-Noord over verbeteringen spoorontwerp

Straatgesprekken Vught-Noord - in gesprek
In 2018 spraken we tijdens diverse informatieavonden en gesprekken met omwonenden over het spoorontwerp in Vught-Noord. Bewoners kwamen met meerdere ideeën over alternatieve spoorontwerpen en routes voor het bouwverkeer. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we in samenwerking met de gemeente Vught en ingenieursbureau Arcadis het spoorontwerp verder gaan onderzoeken. Hieruit bleek dat we het ontwerp op een aantal punten konden verbeteren. Deze informatie deelden we eind oktober 2018 op twee goedbezochte informatieavonden met de bewoners van Vught-Noord.
Gepubliceerd op

Optimalisaties spoorontwerp en bouwverkeer Vught-Noord

Sporen Vught-Noord
Over het spoorontwerp in Vught-Noord hebben we meerdere keren met de gemeente Vught en omwonenden om tafel gezeten. Onderwerp van gesprek was of we het ontwerp, zoals opgenomen in het Ontwerptracébesluit (OTB), konden verbeteren. Het blijkt mogelijk een aantal optimalisaties door te voeren. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over. Bewoners van het spoorgebied Vught-Noord nodigen we uit voor straatgesprekken om uit te leggen wat de optimalisaties voor hen betekenen.
Gepubliceerd op

Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning

Goederentrein
Op dit moment voert ProRail aanvullende onderzoeken uit voor PHS Meteren-Boxtel, vooral om te kijken hoe we de ergste toename van hinder kunnen beperken. Daarnaast lopen er een aantal landelijke onderzoeken naar geluid en trillingen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel staat nu gepland voor de tweede helft van 2019. In dit bericht leest u meer over de verschillende onderzoeken en de planning.
Gepubliceerd op