Meerjarenprogramma Geluidsanering

De laatste 25 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid - dat geldt voor zowel auto’s als voor treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken. Daarom is in 2012 het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van IenW. ProRail werkt aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen met die woningen en locaties, waar de geluidsbelasting het hoogst is; meer dan 75 decibel.


In de Wet milieubeheer heeft de overheid regels voor verkeersgeluid vastgelegd. Zo is er een maxiumgrens voor het aantal toegestande decibellen; de zogenoemde ‘geluidnorm’. Een locatie waar die norm wordt overschreden heet een ‘geluidknelpunt’. Volgens de wet is er in elke gemeente met een geluidsknelpunt speciaal geluidonderzoek nodig. Dit onderzoek is voor bijna alle (spoor)wegen in Nederland al uitgevoerd, waarbij de vastgestelde knelpunten worden aangepakt.  

Ook bij meer verkeer

In Nederland zijn al veel van deze geluidknelpunten opgelost, maar er ook nog werk aan de winkel. Daarnaast blijft het verkeer groeien. Daarom nam de overheid in 2012 extra maatregelen door de de Wet milieubeheer aan te scherpen. Niet langer de gemeenten, maar de beheerders van de weg (Rijkswaterstaat) en het spoor (ProRail) zijn nu verantwoordelijk voor de aanpak van geluidoverlast. Deze beheerders moeten zorgen dat verkeersgeluid – ook bij méér verkeer – onder de wettelijke normen blijft.

Saneringsplannen

De beheerders moeten ook de geluidknelpunten die er nog zijn, aanpakken. Dit heet ‘saneren’. ProRail maakt saneringsplannen. Dat gebeurt op basis van gedetailleerd geluidonderzoek, oftewel akoestisch onderzoek. De hoeveelheid geluid wordt berekend voor de huidige en de toekomstige situatie. In de aangescherpte Wet milieubeheer staan de ‘spelregels’. Bijvoorbeeld: hoe moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd en welke maatregelen kunnen daaruit volgen? Daar komen actiepunten uit voort. ProRail voert haar actiepunten uit als onderdeel van het MJPG.

MJPG Spoor: een indicatie

  • 15.000 saneringsobjecten in 200 gemeenten;
  • Raildempers over zo’n 200 kilometer;
  • Geluidschermen over een lengte van zo’n 110 kilometer;
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor.

De maatregelen verminderen de geluidsoverlast, maar alle geluidsoverlast wegnemen kan ProRail niet.

Aanpak

In de saneringsplannen staat op welke plekken er welke geluidsmaatregelen nodig zijn, en wanneer ze afgerond moeten zijn. Omwonenden kunnen hier officieel op reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de uitvoering. Die uitvoering gaat zoveel mogelijk gelijk op met al geplande projecten, zodat de werkzaamheden ‘gebundeld’ zijn. Dit omdat we extra overlast willen voorkomen. Ook werken we met Rijkswaterstaat samen waar dat kan.

Fasering

Het ministerie van IenW heeft in juni 2018 aangegeven dat de locaties met de hoogste gevelbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt komen. Afhankelijk van het budget dat daarna over blijft, besluit het ministerie van IenW hoe de overige locaties worden aangepakt.

 Planning 

  • 2019: akoestisch onderzoek;

  • 2020: publicatie van saneringsplannen hoogst belaste woningen;

  • 2021: start realisatie van eerste maatregelen

  • 2023: indienen van de laatste saneringsplannen (Deze datum is onder voorbehoud van advies Raad van State / definitieve vaststelling van de wijziging Wet milieubeheer.)

  • 2025: start realisatie van laatste maatregelen

Het MJPG wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Meer informatie: www.mjpgspoor.nl

Bijgewerkt op 18 juli 2019

Contact

Heeft u een vraag of een klacht? Ga dan naar de website van MJPG voor de juiste contactgegevens.

Saneringsplannen MJPG