: Het programma

Vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering heeft ProRail voor alle woningen langs het spoor in Nederland berekend of het geluid voldoet aan de wettelijke norm. Dit geluidsonderzoek is de eerste stap van het MJPG om te bepalen waar we welke maatregelen treffen.

Geluidsonderzoek

In de Wet Milieubeheer is in 2012 vastgelegd welke locaties we gaan aanpakken. De maximumgrens voor het aantal toegestane decibellen heet het geluidsproductieplafond. Een locatie waar deze norm wordt overschreden heet een 'geluidsknelpunt'. We kijken hierbij naar de belasting van het geluid op de gevel van een woning. Is deze te hard? Dan spreken we van zo'n knelpunt en treffen we maatregelen. Door bijvoorbeeld nieuwbouw kunnen er nieuwe knelpunten ontstaan. In dat geval is het project verantwoordelijk voor eventuele geluidsmaatregelen. Door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld geluidsschermen en raildempers brengen we het geluid terug tot binnen de wettelijke norm. Dat heet saneren.

Bekijk: Wat zijn geluidsproductieplafonds?

In het verleden zijn al veel geluidsknelpunten opgelost door gemeenten, maar niet allemaal. Daarnaast blijft het verkeer groeien. ProRail en Rijkswaterstaat zijn er sinds 2012 verantwoordelijk voor dat het geluid bij het spoor en de rijksweg onder de wettelijke normen blijft. Ook moeten wij de geluidsknelpunten die er nog zijn, saneren. Op die locaties voeren we onderzoek uit. In het onderzoek wordt het geluid berekend voor de huidige en de toekomstige situatie. 

Wat betekent MJPG voor jou?

Voor alle woningen langs het spoor in Nederland is berekend of de geluidsbelasting boven of onder de saneringsdrempel ligt. Op basis daarvan onderneemt ProRail actie. In de brochure leggen we je onder andere alles uit over het proces en wanneer er wel of geen maatregelen worden genomen.

Lees hier de brochure

Saneringsplannen

Na het geluidsonderzoek maakt ProRail een saneringsplan. Hierin staat op welke plekken welke geluidsmaatregelen nodig zijn en wanneer deze maatregelen worden ingevoerd. De leefomgeving van omwonenden van het spoor kan hierdoor veranderen. Omwonenden hebben de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze’. Na de inspraakprocedure en de goedkeuring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, begint ProRail met de uitvoering van de maatregelen.

Naar de maatregelen

Jouw locatie

Op de geluidsmaatregelenkaart kun je de eventuele maatregelen rondom jouw woning bekijken. Op deze kaart zijn alle huizen waar het MJPG geluidsonderzoek is uitgevoerd zichtbaar.