Klankbordgroep Spoor blijft actief na publicatie OTB en MER

In de klankbordgroep is het gesprek gevoerd over de toekomst van de klankbordgroep. Hoe ziet 2018 eruit? Wat gebeurt er daarna? En welke rol ziet de klankbordgroep daarin voor zichzelf?
Bijeenkomst Klankbordgroep
De klankbordgroep is opgericht om het participatie- en communicatieproces te toetsen en begeleiden, tot aan de terinzagelegging van het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER). De klankbordgroep heeft die rol sinds eind 2014 met grote betrokkenheid vervuld, en dit leverde de onderstaande waardevolle bijdrages op. De klankbordgroep:
  • nam initiatief voor de inrichting van de werkgroep gebiedsvisie spoor 
  • leverde een bijdrage aan de werkgroepen die meedachten over de inrichting van de spoorzone
  • dacht mee en adviseerde over (bestuurlijke) issues
  • fungeerde als spreekbuis voor signalen uit de spooromgeving
  • nam deel aan het werkbezoek aan het grootschalige spoorproject Spoorzone Delft
  • adviseerde over de aanpak en inrichting van informatiebijeenkomsten.
Met het moment van de terinzagelegging van het OTB en MER in zicht (16 maart) rees de logische vraag hoe de toekomst van de klankbordgroep eruit zou zien. De klankbordgroep heeft daarover uitvoerig gesproken en aan de hand van die discussies een uitgangspuntennotitie opgesteld. De notitie droeg bij aan het goede gesprek tussen de klankbordgroep en de projectorganisatie en dat schepte duidelijkheid voor de toekomst. 

Het uitgangspunt is dat de Klankbordgroep Spoor in ieder geval tot en met de vaststelling van het Tracébesluit (TB - verwacht in 2019) actief blijft. Belangrijke onderwerpen waar zij het komende jaar aandacht voor wil hebben: zienswijzen op het Ontwerptracébesluit (OTB), nadere participatie over details ontwerp, het stationsgebied, Vught-Noord, het tijdelijke spoor, trillingen en uitgangspunten voor het contract met de aannemer.

De klankbordgroep blijft periodiek bij elkaar komen. Dit geeft gelegenheid om updates te krijgen van ontwikkelingen in het project en signalen uit de omgeving uit te wisselen Daarnaast zal de klankbordgroep blijven meedenken over mogelijkheden om belanghebbenden te betrekken  in de verdere uitwerking van de projectplannen. 

Na de vaststelling van het TB wordt opnieuw gekeken naar de toekomst en de rol van de klankbordgroep besproken.


Meer informatie

 Wanneer de Klankbordgroep Spoor overleg heeft gehad, worden de besproken onderwerpen uitgewerkt tot een verslag. U kunt deze verslagen nalezen op www.phsbibliotheek.nl. Ook kunt u de leden van de klankbordgroep bereiken via spoorklankbordgroepvught@gmail.com
Gepubliceerd op