Wat doet ProRail om het personeelstekort bij verkeersleiding op te lossen?

Veelgestelde vraag

We werken op verschillende manieren aan het wegwerken van het tekort. Er is een onderscheid te maken tussen korte termijn oplossingen en lange termijn oplossingen.

Korte termijn

  • We werken er hard aan de problemen zo veel mogelijk te beperken en structureel op te lossen. Op de korte termijn bekijken we continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat we dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’.
  • Recent gepensioneerden en voormalige treinverkeersleiders die elders in de organisatie werken worden inmiddels weer tijdelijk als treindienstleider op de posten ingezet waar dat hard nodig is.
  • Als blijk van erkenning en waardering voor het werk dat onze collega’s verrichten, en onder de condities waaronder dat plaatsvindt, heeft ProRail besloten de treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders vanaf 1 december voorlopig een compensatietoeslag te geven.
  • We maken gebruik van werkplekken op afstand. Treinverkeersleiders uit bijvoorbeeld Zwolle kunnen op afstand bijspringen in Utrecht. Dat vraagt wel dat er in dit voorbeeld mensen op Zwolle beschikbaar zijn die de kennis hebben van dat baanvak.

Lange termijn

  • ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget om meer potentiële nieuwe medewerkers te interesseren in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog. De klassen van de opleiding raken weer voller, zodat we een deel van de uitstroom opvangen.
  • Mede door deze extra investeringen is sinds 2018 het aantal nieuw opgeleide treinverkeersleiders verdrievoudigd.
  • ProRail houdt de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien waar begeleiding beter kan en meer maatwerk kan worden geleverd, zodat de slagingskans wordt vergroot. Het slagingspercentage van de opleiding is inmiddels gestegen van 50 procent naar 70 procent.
  • We gaan kijken naar een beter loopbaanbeleid om de functie aantrekkelijk te houden, zodat we de in- en doorstroom mogelijkheden kunnen verbeteren.
  • ProRail zoekt, in overleg met betrokken partijen, naar mogelijkheden om de werkdruk op de verkeersleidingsposten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarnaast gaan we bij vergelijkbare sectoren (luchtverkeersleiding en politie) te rade hoe zij met de krapte op de arbeidsmarkt omgaan.
  • We blijven voortdurend in gesprek met onze mensen op de posten over wensen en behoeftes ten aanzien van hun werkzaamheden. Uitgangspunt is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Meer over:

Nederland zoekt
treinverkeersleiders

Een boom valt dwars door de bovenleiding, een trein raakt defect, er lopen mensen langs het spoor. Als treinverkeersleider los jij het op.

Check of jij het in je hebt