Groslijstmethodiek

Bij een aantal specifieke aanbestedingen kunnen alleen door ProRail geselecteerde bedrijven meedoen, zo ook bij de groslijstmethodiek.

Deze groslijstmethodiek geldt voor 3 verschillende soorten werkzaamheden, te weten: 

  • Baanwerkzaamheden (bijv. grondwerk, inspectiepaden, hekwerken/taludtrappen, onderzoekswerkzaamheden of operationeel beheer van bermen etc.);
  • Conserveringswerkzaamheden (onderhoudsschilderwerk aan bijv. seinwezen- of baangebonden objecten etc. (niet zijnde stalen kunstwerken);
  • Kunstwerkherstelwerkzaamheden (bijv. CUR gecertificeerd handmatig repareren, CUR gecertificeerd beton injecteren of CUR gecertificeerd betondekking herstellen).

Waarvoor een groslijstmethodiek

Sinds april 2018 heeft ProRail groslijstmethodieken voor onderhandse aanbestedingen van diverse Bedrijfseenheden, vallend binnen bovengenoemde werkzaamheden. De groslijstmethodiek is in het leven geroepen om kleine projecten met een repeterend karakter middels een verkorte doorlooptijd op de markt te zetten. De methodiek wordt kort uiteengezet in factsheet versie 3.0.

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Een meervoudig onderhandse aanbesteding zal middels een uitnodiging tot het tonen van belangstelling via TenderNed worden verzonden. Dit zal geschieden aan alle geselecteerde partijen van de betreffende groslijst, inclusief aanbestedingsdossier. De geïnteresseerde partijen kunnen hun interesse via TenderNed kenbaar maken. Uit deze geïnteresseerde partijen zullen 3 partijen worden geselecteerd: 1 partij naar vrije keuze van ProRail en 2 partijen via de vigerende shortlistmethodiek. Als er minder dan 3 belangstellenden zijn zal er geen gebruik gemaakt worden van de shortlistmethodiek en worden deze belangstellenden uitgenodigd voor het doen van een aanbieding.

Een procesverbaal van loting wordt opgemaakt en aan alle partijen worden verstrekt die interesse hebben getoond, gevolgd door een brief. Hierna zal de gebruikelijke procedure worden gevolgd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding door ProRail, echter met verkorte termijnen. Deze procedure staat beschreven in de aanbestedingsleidraad die wordt meegeleverd bij het betreffende regioproject. Door het hanteren van deze groslijstmethodiek kan er helaas geen zekerheid worden geboden dat elke partij ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om in te schrijven voor een project.

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

Het uitgangspunt voor enkelvoudige aanbestedingen is om de aanbesteding van deze projecten niet via TenderNed te laten verlopen, maar het Projectteam zelf een uitvraag te laten doen bij de geselecteerde aannemers van de betreffende groslijst. Er wordt dan steeds 1 partij benaderd.
De partijen die op een regionale groslijsten vermeld staan worden, net als bij de meervoudige onderhandse aanbestedingen, at random geselecteerd via de shortlistmethodiek . Een Procesverbaal van loting wordt hiervoor niet verstrekt.

Prestatiemeting

Ieder kwartaal worden de prestaties van de betrokken partijen gemeten volgens de prestatiemeting. De betrokken partijen ontvangen deze rapportage. Mocht daar onverhoopt aanleiding toe zijn zullen partijen worden uitgenodigd voor een gesprek om met hen de beoordeling te bespreken.

Lijst van ondernemers die deelnemen aan onderstaande branche-delen: