Groslijstmethodiek

Bij een aantal specifieke aanbestedingen kunnen alleen door ProRail geselecteerde bedrijven meedoen, zo ook bij de groslijstmethodiek.

Deze groslijstmethodiek geldt voor drie verschillende soorten werkzaamheden, te weten: 

  • Baanwerkzaamheden (bijv. grondwerk, inspectiepaden, hekwerken/taludtrappen, onderzoekswerkzaamheden of operationeel beheer van bermen etc.);
  • Conserveringswerkzaamheden (onderhoudsschilderwerk aan bijv. seinwezen- of baangebonden objecten etc. (niet zijnde stalen kunstwerken);
  • Kunstwerkherstelwerkzaamheden (bijv. CUR gecertificeerd handmatig repareren, CUR gecertificeerd beton injecteren of CUR gecertificeerd betondekking herstellen).

Waarvoor een groslijstmethodiek

Sinds april 2018 heeft ProRail groslijstmethodieken voor onderhandse aanbestedingen van diverse Bedrijfseenheden, vallend binnen bovengenoemde werkzaamheden. De groslijstmethodiek is in het leven geroepen om kleine projecten met een repeterend karakter middels een verkorte doorlooptijd op de markt te zetten. De methodiek wordt kort uiteengezet in factsheet versie 3.0 en de begeleidende brief.

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Een meervoudig onderhandse aanbesteding zal middels een uitnodiging tot het tonen van belangstelling via TenderNed worden verzonden. Dit zal geschieden aan alle geselecteerde partijen van de betreffende groslijst, inclusief aanbestedingsdossier. De geïnteresseerde partijen kunnen hun interesse via TenderNed kenbaar maken. Uit deze geïnteresseerde partijen zullen drie partijen worden geselecteerd: een partij naar vrije keuze van ProRail en twee partijen via de vigerende shortlistmethodiek. Als er minder dan drie belangstellenden zijn zal er geen gebruik gemaakt worden van de shortlistmethodiek en worden deze belangstellenden uitgenodigd voor het doen van een aanbieding.

Een procesverbaal van loting wordt opgemaakt en aan alle partijen worden verstrekt die interesse hebben getoond, gevolgd door een brief. Hierna zal de gebruikelijke procedure worden gevolgd voor een meervoudig onderhandse aanbesteding door ProRail, echter met verkorte termijnen. Deze procedure staat beschreven in de aanbestedingsleidraad die wordt meegeleverd bij het betreffende regioproject. Door het hanteren van deze groslijstmethodiek kan er helaas geen zekerheid worden geboden dat elke partij ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om in te schrijven voor een project.

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

Het uitgangspunt voor enkelvoudige aanbestedingen is om de aanbesteding van deze projecten niet via TenderNed te laten verlopen, maar het Projectteam zelf een uitvraag te laten doen bij de geselecteerde aannemers van de betreffende groslijst. Er wordt dan steeds één partij benaderd. De partijen die op een regionale groslijsten vermeld staan worden, net als bij de meervoudige onderhandse aanbestedingen, at random geselecteerd via de shortlistmethodiek . Een Procesverbaal van loting wordt hiervoor niet verstrekt.

Prestatiemeting

Ieder kwartaal worden de prestaties van de betrokken partijen gemeten volgens de prestatiemeting. De betrokken partijen ontvangen deze rapportage. Mocht daar onverhoopt aanleiding toe zijn zullen partijen worden uitgenodigd voor een gesprek om met hen de beoordeling te bespreken.

Lijst van ondernemers die deelnemen aan onderstaande branche-delen:

Aanscherping veiligheid in aanbestedingen van ProRail

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Door de Veiligheidsladder stimuleren we onze leveranciers om ook bewust veilig te werken. Met het certificaat van de Veiligheidsladder laat je zien hoe ‘veiligheidsbewust’ jouw bedrijf is.

De Veiligheidsladder wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in erkenningsregelingen anderzijds.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Veiligheidsladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend werk. Hiermee volgt ProRail de afspraken die gemaakt zijn in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). De Veiligheidsladder in aanbestedingen van ProRail voor niet erkende werkzaamheden wordt stapsgewijs ingevoerd: vanaf 1 januari 2021 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2023 minimaal trede 3. Dit betekent niet alleen dat hoofdaannemers hiermee rekening moeten houden, maar ook onderaannemers. In de hele keten dient aantoonbaar veilig bewust gewerkt te worden.

Wat betekent dit voor jou?

Met dit bericht willen we je erop wijzen dat ProRail vanaf 1 januari 2021 de Veiligheidsladder in aanbestedingen (met uitzondering van enkelvoudig onderhandse aanbestedingen) voor niet erkende werkzaamheden zal toepassen. Vanaf dat moment zal ProRail een Veilig Bewust Certificaat met minimaal trede 2 eisen. Wil je opdrachten van ProRail blijven uitvoeren, dan moet je je hierop voorbereiden. Eventuele vragen kun je richten aan procurement@prorail.nl.