Bedrijfsvoorschriften en productspecificaties

De bedrijfsvoorschriten van ProRail zijn bedoeld voor de aannemers en ingenieursbureaus. Ze geven aan hoe nieuwbouw en onderhoud moeten worden uitgevoerd. De producten die daarvoor nodig zijn, zijn ofwel speciaal gecertificeerd of verkrijgbaar via een BEA.

Bedrijfsvoorschriften

Alle bedrijfsvoorschriften van ProRail vindt u in de RailinfraCatalogus: voorschriften voor ontwerp, inkoop, bouw, installatie, instandhouding en sloop van railinfraproducten. In de catalogus vindt u makkelijk en snel de bedrijfsvoorschriften die voor u relevant zijn.

Catalogus: erkende bedrijven

De RailinfraCatalogus is alleen toegankelijk voor bedrijven die door ProRail zijn erkend, via de Erkenningsregeling.

Is uw bedrijf niet erkend, maar vindt u dat u vanwege een opdracht van ProRail toch toegang nodig heeft? Vraag die dan aan bij de ICT Servicedesk. Geef duidelijk aan waarom u (toegang tot) de voorschriften nodig heeft voor uw bedrijfsvoering. Op basis hiervan beslist ProRail of u toegang krijgt.

Productspecificaties

Het overzicht van productspecificaties is bedoeld voor aannemers, ingenieursbureaus en bedrijven in de railinfra-industrie. Aan de hand van deze specificaties kunnen zij railinfraproducten produceren/leveren. ProRail actualiseert het overzicht twee keer per jaar.

Onder railinfraproducten worden verstaan bouwstoffen en spoorweg specifieke componenten, al dan niet samengesteld, welke deel uitmaken van de Nederlandse spoorweginfrastructuur en die eenvoudig en zonder probleem van verschillende leveranciers kunnen worden afgenomen. Railinfraproducten worden door ProRail gespecificeerd en door een verwerker (vaak de opdrachtnemer) ingekocht..

Certificatie

Door de opdrachtnemer te leveren certificaten
Railinfraproducten dienen te worden voorzien van een certificaat. Het is aan de leverancier/producent van het railinfraproduct dit te regelen. Een certificaat kan worden afgegeven door ProRail zelf of een daartoe door ProRail erkende Certificatie Instelling. Dit is in de productspecificatie aangegeven. Er worden twee soorten certificaten onderscheiden:

Productcertificaat
Dit is een door een ProRail of Certificatie Instelling afgegeven certificaat, waarin wordt aangegeven dat de afnemer erop kan vertrouwen dat de producent/leverancier het railinfraproduct kan maken/leveren overeenkomstig de in de productspecificatie opgenomen eisen. Een productcertificaat is een vereiste voor alle railinfraproducten die zijn gespecificeerd aan de hand van een productspecificatie.

Partijkeuringscertificaat
Dit is een door een Certificatie Instelling afgegeven certificaat, waarin wordt aangegeven dat de afnemer erop kan vertrouwen dat de partij voldoet aan de in de productspecificatie opgenomen eisen ten aanzien van een partijkeuring. Alvorens een partijkeuringscertificaat te kunnen verstrekken, dient de producent/leverancier een geldig productcertificaat te kunnen overleggen.

Tijdelijke maatregel certificatie railinfraproducten ProRail i.v.m. Corona

Als gevolg van de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan gaan zoals gepland. Het kan dan voorkomen dat een partij zicht niet tijdig kan hercertificeren en/of niet tijdig opvolgingsaudits kan inplannen.

Dit betreft een uitzonderlijke situatie. Daarom heeft ProRail besloten tijdelijke maatregelen te treffen. De maatregelen die ProRail treft zijn in lijn met de regeling 'Onvoorziene omstandigheden – NEN Schemabeheer'. De maatregelen zijn van toepassing zolang de overheidsmaatregelen in verband met Corona gelden met een maximum van zes maanden. Na deze periode zal ProRail nieuwe maatregelen heroverwegen.

Uitzonderingsmaatregelen certificatie eisen railinfraproducten ProRail (SPC)

Zolang de isolatiemaatregelen van overheidswegen gelden (effectief vanaf 15 maart 2020 voor Nederland en een week eerder voor Noord-Brabant) mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit, of het verkrijgen van het hernieuwde certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft u de mogelijkheid om audits en eventuele locatiebezoeken uit te stellen. Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende eisen van toepassing:

  • Uitstel is alleen tijdelijk toegestaan, zolang de maatregelen zoals beschreven in deze brief van kracht zijn en indien er geen andere optie – zoals gebruikmaking van alternatieve auditmethoden - is;
  • U dient ProRail te informeren over alle certificaten die dreigen te verlopen en waarvoor uitstelverlening mogelijk noodzakelijk is/wordt (vergezeld van bewijsmateriaal waaruit volgt dat de hercertificering/opvolgingsaudit in verband met de maatregelen inzake Corona niet tijdig kon worden ingepland/geen doorgang kon vinden); u kunt hiervoor het volgende emailadres gebruiken: procurement@prorail.nl
  • De uitsteltermijn wordt zo kort mogelijk gehouden en (her)certificatie of opvolgingsaudits worden zo snel als mogelijk ingepland zodra versoepeling van de overheidsmaatregelen dit toelaten.

Overzichten