Richtlijnen voor veilig werken

De veiligheid van medewerkers die op en rond het spoor werken heeft de allerhoogste prioriteit. Voor ProRail én opdrachtnemers. Daarom hebben we als railinfrabranche in RailAlert verband gezamenlijk richtlijnen vastgesteld: het Normenkader Veilig Werken. Daarnaast gelden er speciale arborichtlijnen voor spoorse en niet-spoorse (arbo)risico’s en voor rangeren van gevaarlijke stoffen.

Normenkader Veilig werken

Passerende treinen, hoogspanning op de bovenleiding: werken op en rond het spoor kent specifieke risico's. Speciaal voor het aanrijd- en elektrocutierisico heeft ProRail samen met opdrachtnemers in RailAlert-verband het Normenkader Veilig Werken opgesteld. Dat beschrijft hoe de veiligheid van medewerkers wordt gewaarborgd. Bij het Normenkader hoort het Voorschrift Veilig Werken: de concrete richtlijnen voor veilig werken aan het spoor.

Het Normenkader Veilig Werken en onderliggende documenten gelden voor ál het werk aan de infrastructuur. Van onderhoud tot projecten. En voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Dat ligt vast in de contracten van ProRail met opdrachtnemers.

Het Normenkader Veilig Werken en onderliggende documenten zijn in beheer bij de stichting RailAlert. De documenten zijn op de website van stichting RailAlert terug te vinden.

Arbocatalogus voor de spoorbranche

Werken aan het spoor en in de omgeving daarvan kan zwaar zijn. De gezondheid en veiligheid van baanwerkers vraagt dan ook extra aandacht. RailAlert publiceert een speciale arbocatalogus voor de spoorbranche. Daarin staan de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico's en maatregelen om ongevallen en fysieke klachten te voorkomen. Wij verwachten van onze opdrachtnemers dat ze deze arbocatalogus volgen. Naast de arbocatalogus van RailAlert moet ook het V&G-dossier (kaartlaag in Railmaps en documenten op de V&G-site) geraadpleegd worden. Daarin staan de belangrijkste spoorse veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het werken in of aan het object, specifiek of generiek, benoemd. Wij verwachten van onze opdrachtnemers en leveranciers dat ze de aan de hand van het V&G-dossier het V&G O- en U-plan opstellen, zodat een veilige werkplek ontstaat. Heeft u nog geen toegang tot het V&G-dossier? Via Applicaties aanvragen leest u hoe u toegang kunt krijgen tot Railmaps waar het V&G-dossier onderdeel van uitmaakt.

Veiligheid bij rangeren gevaarlijke stoffen

Medewerkers op emplacementen waar met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd, lopen extra veiligheidsrisico's. ProRail voert voor deze emplacementen een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (pdf) uit. Op basis daarvan kunnen aannemers de juiste arbomaatregelen treffen. Voor emplacement Kijfhoek is een speciaal calamiteitenplan (pdf) opgesteld.

Richtlijn: gedragsregels op het spoorwegterrein

Iedereen die zich bevindt op het spoorwegterrein dient zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's en er alles aan te doen om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Daarom zijn er landelijke (gedrags)afspraken gemaakt die van toepassing zijn op de volledige hoofdinfrastructuur in beheer bij ProRail. Lees Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen (pdf).

Handhaving van Life Saving Rules

Iedereen die in veiligheidszones (A en B) zoals beschreven in het Voorschrift Veilig Werken (VVW) of op bouwplaatsen in opdracht van ProRail werkt, moet een digitaal veiligheidspaspoort (DVP) hebben. Voor deze gebieden gelden veiligheidsregels, de Life Saving Rules (LSR).

Over de handhaving van deze regels zijn afspraken gemaakt in RailAlert-verband. Mogelijke overtredingen van de LSR worden door RailAlert geregistreerd en beoordeeld. En als er sprake is van een overtreding, ontvangt de overtreder, diens werkgever en de sanctiecommissie van ProRail bericht. Dit alles is ook inzichtelijk gemaakt in een infographic.

De sanctiecommissie kan iemand, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het spoor of de bouwplaats ontzeggen, afhankelijk van de ernst en herhaling van overtreding. In het sanctiebeleid staat beschreven hoe de sanctioneringscommissie is samengesteld en hoe deze werkt. Ook een onderdeel van het sanctiebeleid is een sanctionering-matrix, deze maakt inzichtelijk hoe overtredingen worden beoordeeld.

Buitendienststelling

Bij een buitendienststelling geeft de treindienstleider van ProRail toestemming aan een daartoe bevoegd functionaris. Na afloop gebeurt dat omgekeerd. De contracten kunt u hier downloaden. 

Documenten