Meer ruimte voor natuur

Afgelopen vrijdag tekenden twintig organisaties de Green Deal Infranatuur. ProRail was er ook bij. Met de overeenkomst willen de betrokken partijen een duurzamere leefomgeving scheppen voor mens, dier en plant.
Massale steun voor de Green Deal !
Massale steun voor de Green Deal !

Kansen

De Nederlandse biodiversiteit en de kwaliteit daarvan staan onder druk. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur, wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. Deze infrastructuur is mede veroorzaker van de achteruitgang van de natuur. Wat we ons minder realiseren is dat diezelfde Nederlandse infrastructuur ook volop kansen biedt om biodiversiteit te bevorderen en natuurwaarden te beschermen. De bermen en sloten van deze netwerken vormen voor veel soorten planten en dieren een belangrijk leefgebied en hebben als verbindend element een grote rol in de uitwisseling van soorten tussen leefgebieden.

3200 hectare spoorberm

ProRail beheert ruim 3200 hectare spoorberm en daarmee zijn we één van de grootste terreinbeheerders in Nederland. Er is dus veel potentie om de natuurfunctie (leefgebied en verbindingsroute) een plek te geven. We zoeken oplossingen die passen in en bijdragen aan onze bedrijfsvoering, zoals de stabiliteit van de baan, het voorkomen van storing door bladval, takken, maar ook het realiseren van kostenbesparing voor het groenbeheer door bijvoorbeeld de inzet van bermafval als grondstof.

Meerwaarde

De kracht en meerwaarde van deze Green Deal voor ProRail is de focus op de infrastructuur en dat we samen optrekken met andere infrabeheerders en aanverwante partijen. Daar waar sprake is van parallel liggende infrastructuur vergroot samenwerking de kans op succes. Daarnaast ervaren we door onze gelijkende bedrijfsvoering dezelfde knelpunten op het gebied van inpassing van biodiversiteit. Gezamenlijk kunnen we de krachten bundelen, kennis en ervaring delen en zoeken naar oplossingen. Een mooi voorbeeld van samenwerking is het Project ‘verbreding A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord’ van Rijkswaterstaat. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft ProRail medewerking verleend aan de inrichting van de spoorberm als leefgebied en als verbindingszone voor een aantal reptielensoorten.

Gepubliceerd op