Start inspraakprocedure project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden 25 november 2016

Nieuws

21 november 2016

Het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport voor het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) liggen van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het kunnen rijden van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en van langere treinen op het traject. De provincies Fryslân en Groningen en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten eind november, begin december informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor.

Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er per uur, per richting, één extra sneltrein bij. Ook worden perrons verlengd zodat er langere treinen kunnen gaan rijden. Zo wordt het minder druk in de treinen en kan iedereen snel en comfortabel reizen. De provincies Groningen, provincie Fryslân, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen aan dit project.

Voordat deze extra sneltrein en de langere treinen kunnen rijden doorlopen we een planologische procedure. Het ontwerptracébesluit (OTB) /milieueffectrapport (MER) is hier onderdeel van. In het ontwerptracébesluit staat in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen - Leeuwarden we uitvoeren. Daarnaast geven we in het OTB/MER aan welke maatregelen we moeten nemen op het gebied van onder andere geluid en natuur.

Het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport en de bijbehorende stukken liggen van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage. 

Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

In het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport kunt u alle maatregelen zien die nodig zijn om het rijden van de extra sneltrein en langere treinen mogelijk te maken. Dit zijn infrastructurele maatregelen als:

 • Spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk;
 • Aanpassing van overwegen en omliggende weginfrastructuur;
 • Uitbreiding van perrons;
 • Aanleg van een keervoorziening in Zuidhorn;
 • Verwijdering van station Leeuwarden Achter de Hoven en enkele (particuliere) overwegen;
 • Vervanging van twee overwegen door onderdoorgangen voor alle verkeerstypen;
 • Maatregelen om snelheidsverhoging mogelijk te maken tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 130 km/u en tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u.

Informatiemarkten

De provincies Fryslân en Groningen en ProRail organiseren daarom samen met de aanliggende gemeenten informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor. Naar direct aanwonenden van het spoor tussen Groningen en Leeuwarden is een uitnodigingsbrief informatiemarkt OTB/MERgestuurd. Tijdens deze informatiemarkten kunnen vragen gesteld worden aan specialisten van ProRail en de desbetreffende provincie over alle onderdelen van het project en het bijbehorende ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.

De informatiemarkten vinden elk van 16:00 uur tot 20:00 uur plaats en zijn zonder afspraak te bezoeken.

 • Woensdag 30 november 2016 in het Oranjehotel, Stationsweg 4 in Leeuwarden; 
 • Donderdag 1 december 2016 in It Maskelyn, Easter Omwei 5 in Hurdegaryp;
 • Dinsdag 6 december 2016 in Mienskip, Haadstrijitte 17 in Feanwalden;
 • Woensdag 7 december 2016 in Gemeentehuis Achtkarspelen, Stationsstraat 18 in Buitenpost;
 • Donderdag 8 december 2016 in Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen;
 • Dinsdag 13 december 2016 in Balk zalencentrum, De Gast 39 in Zuidhorn;
 • Woensdag 14 december 2016 in Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4 in Hoogkerk.

Uw mening geven

U kunt van 2 december 2016 t/m 12 januari 2017 uw zienswijze geven over het ontwerptracébesluit/MER. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerptracébesluit/MER en bijbehorende stukken. U kunt uw zienswijze digitaal, schriftelijk of  mondeling geven.

 • digitaal: Platform Participatie ontvangt uw zienswijze bij voorkeur digitaal via de website van Platform Participatie  (te bereiken vanaf 25 november). U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging.
 • schriftelijk: u kunt uw zienswijze sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. Platform Participatie, Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag o.v.v. ‘ESGL’.  Na ontvangst van uw zienswijze, stuurt de directie Participatie u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • mondeling: u kunt tijdens de informatiemarkten bij een notulist mondeling een zienswijze indienen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het tracébesluit ESGL. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een Nota van Antwoord thuis gestuurd. Bij de bekendmaking van het tracébesluit zal ook bekendgemaakt worden bij welke instantie, door wie en binnen welke termijn beroep tegen het besluit kan worden ingesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor vaststelling van het tracébesluit.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers