Geluid langs het spoor

Rijdende treinen produceren geluid. Wie in de buurt van het spoor woont of werkt, kan hier last van hebben. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Dus we nemen zorgen van omwonenden serieus. En waar mogelijk, treffen we maatregelen om geluidshinder te verminderen én te voorkomen. Leidend hierbij zijn de wettelijke normen.

Wettelijke regels geluid

Geluid van voorbijrijdende treinen, van rinkelende overwegbellen of van bouwwerkzaamheden… Het spoor geeft verschillende soorten geluid. Waar verschillende wetten en regels voor zijn. Voor omwonenden is vooral de Wet milieubeheer van belang. Deze wet - van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - geeft onder meer de norm voor de geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. De wet regelt ook de naleving van de ‘geluidproductieplafonds’. Dat zijn heldere grenzen aan de hoeveelheid geluid door rijdende treinen.

Aanpak

Naast wetgeving over geluidsnormen, maakte de overheid het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Het MJPG bevat maatregelen voor minder verkeersgeluid in woningen – langs de weg én het spoor. Ook ProRail heeft daarbij een eigen rol. Wij doen akoestisch onderzoek en maken saneringsplannen. En we zorgen ook dat die plannen op tijd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn. Het ministerie beslist dan welke plannen worden uitgevoerd, in welke volgorde en wanneer. ProRail voert de plannen uit.

Maatregelen, maar niet altijd

Er zijn verschillende mogelijkheden om geluidshinder aan te pakken. Onze voorkeur gaat uit naar aanpak bij de bron - de trein of de rails. Kan dat niet, dan kunnen we geluidsschermen of –wallen plaatsen, of soms woningen isoleren tegen geluid. Zo kunnen we vaak geluidshinder verminderen. Maar niet altijd. Want wij moeten van de wet onderzoeken of de kosten opwegen tegen de resultaten (‘doelmatigheidscriterium’). Wegen de kosten van de maatregel niet op tegen de baten? Dan wordt de maatregel niet uitgevoerd.

Ervaringen

We begrijpen dat geluid en trillingen hinder kunnen veroorzaken. Soms kunnen we dit oplossen, soms niet. Bovendien ervaart niet iedereen hinder van het spoor op dezelfde manier. In onderstaand filmpje laten we bewoners aan bod uit Hilversum, Rotterdam en Tricht. Ieder met hun eigen verhaal. Dolf de Gruijter van het RIVM geeft toelichting.


Heeft u vragen, klachten of meldingen?

Het team Publieksvoorlichting van ProRail staat u graag te woord als u vragen, klachten of meldingen heeft over geluidshinder.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Brochure Geluid langs het spoor

Brochure Geluid langs het spoor
Wat zijn de wettelijke normen voor geluid? Wanneer kan ProRail maatregelen nemen en wanneer niet?  Wat doet ProRail en wat zijn de taken van andere partijen rondom het spoor? En hoe zit het met de inspraak als er iets rondom het spoor verandert? Lees meer in onze brochure Geluid langs het spoor

Contact