Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Tracébesluit : Procedure

Om de aanpassingen in Nijmegen planologisch mogelijk te maken, volgden we de Tracéwetprocedure.

Ontwerptracébesluit               

Van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 hebben het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegen. In deze rapporten zijn de aanpassingen in Nijmegen beschreven, evenals de effecten op de omgeving van deze aanpassingen. Denk hierbij aan de gevolgen voor geluid, trillingen, natuur, landschap en dergelijke.

In totaal zijn er 24 zienswijzen ontvangen op het OTB. Deze inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in een reactienota, een bijgevoegd document bij het tracébesluit (TB). Het MER is voorgelegd aan de Commissie m.e.r.. Deze onafhankelijke commissie heeft het MER getoetst en in oktober 2021 advies uitgebracht.

Tracébesluit

Het Tracébesluit PHS Nijmegen en westentree is op 18 mei 2022 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Het lag van 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage. Op 2 juni 2022 organiseerde ProRail een informatiebijeenkomst waar vragen konden worden gesteld. Het was tot en met 29 juni 2022 mogelijk om in beroep te gaan. Op 6 september 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De beroepen zijn ongegrond verklaard en daarmee is het tracébesluit onherroepelijk geworden.

Het TB en alle daarbij behorende documenten en onderzoeken kun je raadplegen op Platform Particpatie.

Platform Participatie

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers