Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering gebied Meteren-Boxtel nog niet ter inzage

Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de bestaande geluidhinder onderzocht in de gemeenten West Betuwe (deel voormalige gemeente Neerijnen), Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen voor deze gemeenten is aangepast.
07_boxtel_87.jpg

Uit onderzoek blijkt dat diverse locaties in aanmerking komen voor maatregelen vanuit MJPG, zoals geluidschermen of raildempers. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde saneringsplannen. Deze saneringsplannen worden ter inzage gelegd, iedereen kan deze dan bekijken en erop reageren door een zienswijze in de dienen.

In de saneringsplannen voor het gebied Meteren-Boxtel moeten de stedenbouwkundige visies van enkele gemeenten nog worden verwerkt. Hierin kunnen redenen staan om de hoogten van geluidschermen te beperken. De visies zijn vastgesteld door de gemeenteraden. Daarnaast zijn er nog aanpassingen die verwerkt moeten worden vanuit het Bureau Sanering Verkeerslawaai, die vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle plannen beoordeelt, vaststelt en uiteindelijk ter inzage legt. De eerder (in april 2018) gepresenteerde maatregelen kunnen hierdoor nog worden aangepast.

Een exacte planning is nog niet bekend, maar we verwachten dat de saneringsplannen begin 2020 ter inzage kunnen worden gelegd. Direct omwonenden ontvangen dan een brief

Gepubliceerd op