Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Regelingen : Groslijstmethodiek

Er zijn een aantal specifieke aanbestedingen waaraan alleen door ProRail geselecteerde bedrijven kunnen meedoen. De groslijstmethodiek is er daar een van. De groslijstmethodiek wordt gebruikt om reeds geselecteerde bedrijven, door middel van shortlists, onderstaande werkzaamheden te laten uitvoeren.

De looptijd van deze groslijstmethodieken is drie jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Aannemers kunnen zich tussentijds alsnog kwalificeren. Zij worden toegelaten wanneer ze voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Soorten werkzaamheden

Deze groslijstmethodiek gebruiken we voor drie verschillende soorten werkzaamheden: 

  1. Baanwerkzaamheden, bijvoorbeeld grondwerk, inspectiepaden, hekwerken/taludtrappen, onderzoekswerkzaamheden of operationeel beheer van bermen.
  2. Conserveringswerkzaamheden, bijvoorbeeld onderhoudsschilderwerk aan bijvoorbeeld seinwezen of baangebonden objecten.
  3. Kunstwerkherstelwerkzaamheden, bijvoorbeeld CUR-gecertificeerd handmatig repareren, CUR-gecertificeerd beton injecteren of CUR-gecertificeerd betondekking herstellen.
  4. Conserveringswerkzaamheden van civiele kunstwerken, waarbij het voorbehandelen ten behoeve van schilderen en het schilderen van bestaande stalen bruggen tot de conserveringswerkzaamheden behoren.

Waarvoor een groslijstmethodiek?

ProRail heeft groslijstmethodieken voor onderhandse aanbestedingen, vallend binnen bovengenoemde werkzaamheden. Hiermee zetten we kleine projecten met een repeterend karakter door middel van een verkorte doorlooptijd in de markt. De methodiek wordt kort uiteengezet in onderstaande factsheet.

Factsheet (pdf)

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding nodigt ProRail alle geselecteerde partijen van de groslijst uit tot het tonen van belangstelling. Ook het aanbestedingsdossier wordt meegestuurd. Dit gebeurt via TenderNed.

Geïnteresseerde partijen maken hun interesse kenbaar via TenderNed. Uit de belangstellenden worden drie partijen geselecteerd: één partij naar vrije keuze van ProRail en twee partijen via de vigerende shortlistmethodiek. Bij minder dan drie partijen worden de geïnteresseerde partijen uitgenodigd tot het doen van een aanbieding.

Procedure

Alle geïnteresseerde partijen krijgen een procesverbaal van loting, gevolgd door een brief. Hierna volgt ProRail de gebruikelijke procedure voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, maar met verkorte termijnen. De procedure lichten we toe in de aanbestedingsleidraad, die meegestuurd wordt met het betreffende regioproject.

Het hanteren van de groslijstmethodiek betekent niet dat elke partij ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om zich in te schrijven voor een project.

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

Enkelvoudige onderhandse aanbiedingen verlopen niet via TenderNed. Het projectteam doet zelf een uitvraag bij de geselecteerde aannemer van de betreffende groslijst. Het team benadert steeds één partij.

De partijen die op regionale groslijsten staan, selecteren we willekeurig via de shortlistmethodiek. Een procesverbaal van loting wordt hiervoor niet verstrekt.

Prestatiemeting

Ieder kwartaal meet ProRail de prestaties van de partijen die met ons samenwerken. De resultaten van deze prestatiemeting delen we met deze partijen. Soms geeft de meting aanleiding tot een gesprek. In dat geval nodigen wij de betrokkenen uit om de beoordeling te bespreken.

Meer over de prestatiemeting

Deelnemende aannemers

Hieronder vind je overzichten van alle deelnemende aannemers.

Veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Wij stimuleren onze leveranciers om veilig te werken. Met de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) stimuleren we onze opdrachtnemers om ook bewust veilig te werken. Met het certificaat van de Safety Culture Ladder laten zij zien hoe ‘veiligheidsbewust’ zij zijn.

Instrument bij inkoop

De Safety Culture Ladder (SCL) wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de Erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in Erkenningsregelingen anderzijds. Daarnaast wordt de Safety Culture Ladder per 1 januari 2022 toegepast als contracteis bij niet-erkend werk.

Contracteis niet-erkend werk

Vanaf 1 januari 2022 is de SCL als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet-erkend werk. Dit gaat in twee stappen: vanaf 1 januari 2022 is een SCL Certificaat op minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2025 (als principedatum) is dat minimaal trede 3.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers