Veilig werken : Richtlijnen veilig werken

De veiligheid van medewerkers die op en rond het spoor werken heeft de allerhoogste prioriteit. Voor ProRail én opdrachtnemers. Daarom hebben we als railinfrabranche in RailAlert-verband richtlijnen vastgesteld: het ‘Normenkader Veilig Werken’. Daarnaast gelden er speciale arbo-richtlijnen voor spoorse en niet-spoorse (arbo-)risico’s.

Gedragsregels

Iedereen die zich bevindt op het spoorwegterrein dient zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico's. Ook moet je er alles aan doen om jezelf en anderen niet in gevaar te brengen. Daarom zijn er landelijke (gedrags)afspraken gemaakt die van toepassing zijn op spoorwegterreinen.

Lees de gedragsregels

Normenkader Veilig Werken 

Passerende treinen, hoogspanning op de bovenleiding: werken op en rond het spoor kent specifieke risico's. Speciaal voor het aanrijd- en elektrocutierisico heeft ProRail samen met opdrachtnemers in RailAlert-verband het Normenkader Veilig Werken opgesteld. Ook arbo-risico’s en specifieke maatregelen worden in railAlert verband opgesteld. 

Dit kader beschrijft hoe de veiligheid van medewerkers wordt gewaarborgd. Bij het Normenkader hoort het Voorschrift Veilig Werken: de concrete richtlijnen voor veilig werken aan het spoor. 

Het Normenkader Veilig Werken en onderliggende documenten gelden voor ál het werk aan de infrastructuur. Van onderhoud tot projecten. En voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Dat ligt vast in de contracten van ProRail met opdrachtnemers.

Stichting RailAlert

Het Normenkader Veilig Werken en onderliggende documenten zijn in beheer bij de stichting RailAlert. De documenten zijn op de website van de stichting terug te vinden. 

RailAlert.nl

Arbo-catalogus voor de spoorbranche 

Werken aan het spoor en in de omgeving daarvan kan zwaar en risicovol zijn. De gezondheid en veiligheid van baanwerkers vraagt dan ook extra aandacht. RailAlert publiceert een speciale arbo-catalogus voor de spoorbranche 

Hierin staan de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico's en maatregelen om ongevallen en fysieke klachten te voorkomen. Wij verwachten van onze opdrachtnemers dat ze deze catalogus volgen.

Buitendienststelling

Een buitendienststelling is een periode waarin het treinverkeer wordt stilgelegd, zodat de aannemer  zijn werkzaamheden veilig uit kan voeren. Bij een buitendienststelling geeft de treindienstleider van ProRail na het stilleggen van het treinverkeer toestemming aan een daartoe bevoegd functionaris van de aannemer om de werkzaamheden te starten. De bevoegd functionaris neemt dan specifieke maatregelen zodat de werklocatie gezekerd is. Na afloop gebeurt dat omgekeerd.

V&G-dossier 

Naast de arbo-catalogus van RailAlert moet ook het V&G-dossier (kaartlaag in Railmaps en documenten op de V&G-site) geraadpleegd worden. Daarin staan de belangrijkste objectgebonden spoorse veiligheids- en gezondheidsrisicos benoemd, zowel specifiek als generiek 

Wij verwachten van onze opdrachtnemers en leveranciers dat ze de aan de hand van het V&G-dossier het V&G O- en U-plan opstellen, zodat een veilige werkplek ontstaat. Heb je nog geen toegang tot het V&G-dossier? Op de pagina Applicaties lees je hoe je toegang krijgt tot Railmapswaar het V&G-dossier onderdeel van is. 

Veiligheid bij rangeren gevaarlijke stoffen 

Medewerkers op emplacementen waar met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd, lopen extra veiligheidsrisico's. ProRail voert voor deze emplacementen een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie uit. Op basis daarvan kunnen aannemers de juiste beschermende maatregelen treffen. Voor emplacement Kijfhoek is een speciaal calamiteitenplan opgesteld.

Handhaving van Life Saving Rules 

Iedereen die in veiligheidszones A en B (zoals beschreven in het Voorschrift Veilig Werkenof op bouwplaatsen werkt in opdracht van ProRail, moet een digitaal veiligheidspaspoort (DVP) hebben. Voor deze gebieden gelden veiligheidsregels: de Life Saving Rules (LSR). 

Over de handhaving van deze regels zijn afspraken gemaakt in RailAlert-verband. Mogelijke overtredingen van de LSR worden door RailAlert geregistreerd en beoordeeld. En als er sprake is van een overtreding, ontvangt de overtreder, diens werkgever en de sanctiecommissie van ProRail bericht. Dit alles is ook inzichtelijk gemaakt in een infographic. 

Sanctiebeleid 

De sanctiecommissie kan iemand, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het spoor of de bouwplaats ontzeggen. Dit is afhankelijk van de ernst en herhaling van overtreding. In het sanctiebeleid (pdf) staat beschreven hoe de sanctioneringscommissie is samengesteld en hoe deze werkt. Ook een onderdeel van het sanctiebeleid is een sanctionering-matrix. Deze maakt inzichtelijk hoe overtredingen worden beoordeeld.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers