Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

: Zeven uitgangspunten

De mobiliteitsvraag in Nederland groeit fors. En de herinrichting van het land, met nieuwe woon- en werkgebieden vraagt daarbij om een goede en duurzame ontsluiting. ProRail draagt daar aan bij via het spoorsysteem, dat goed ingebed moet zijn in een sluitend duurzaam bereikbaarheids-systeem, en ontwikkelt dat verder.

Kansen

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. Dat kunnen wij alleen als dit goed wordt meegenomen bij de ruimtelijke puzzel die gelegd moet worden. Wij zien daarin veel kansen voor duurzame (spoor)mobiliteit.

Hierbij zijn de volgende punten voor ons en onze partners in de omgevingsopgave essentieel.

 1. Stem ontwikkelingen af op het spoor- en openbaar vervoer in Nederland

  Ontwikkel voor de kortere termijn nieuwe woon- en werkgebieden op de plek waar al een station met restcapaciteit is en ruimte in het netwerk, of ontwikkel deze gelijktijdig met ons. Combineer dat met lage parkeernomen. En met meer levendigheid rond stations, door een functiemix van wonen, werken, recreatie en cultuur. Zorg voor de modal shift van weg naar spoor en zorg dat de groei van het goederenvervoer per spoor kan worden gefaciliteerd en voldoende ruimte krijgt.

 2. Maak ruimte voor het spoorsysteem

  De spoor- en stations-ambities van ProRail staan in het TBOV 2040. Wij vragen om afstemming om de daarvoor benodigde fysieke ruimte gezamenlijk in te vullen en de leefbaarheid te behouden. Naast TBOV 2040 kunnen wij voor de middellange termijn meedenken aan en bijdragen aan integrale ruimtelijke ontwikkelingen door uitbouw van regionale stoptreinbedieningen of nieuwe spoorverbindingen in combinatie met nieuwe woonlocaties op de hoger gelegen delen van Nederland boven NAP, daarbij ook rekening houdend met het huidige goederenvervoer en de voorziene groei daarvan.

 3. Maak het systeem voor spoor- en openbaar vervoer sluitend

  Maak betere onderlinge aansluiting van OV-voorzieningen, zoals bus, metro en trein door aanpassing van de stationsomgeving. Die ook sociaal veilig moet zijn, net als het emplacement, om criminaliteit en vandalisme terug te dringen. Betrek hierin ook de mogelijkheden voor taxi's en deelvervoer.

 4. Faciliteer langzaam verkeer, ook naar stations

  Neem de stations op in aantrekkelijke loop- en fietsroutes. Zorg zowel in de woonwijken als bij de stations voor stallingen voor fietsen en plek voor deelvervoer. Overweeg de mogelijkheden voor een bijdrage aan onderdoorgangen onder het spoor, ook voor ander langzaam verkeer.

 5. Let op het leefklimaat rond het spoor

  Neem met het oog op een goed woon- en leefklimaat op zijn minst de beperkingen in acht vanwege geluid, trillingen en veiligheid rond het spoor. Houd bij ruimtelijke invulling van de omgeving goed rekening met de benodigde ruimte en afspraken voor de emplacementen en opstelterreinen en de bestaande beperkingen- en reserveringsgebieden. De wens om te bouwen rond spoor- en openbaar vervoer knooppunten knelt met deze beperkingen: bespreek dit met elkaar.

 6. Betrek ProRail bij duurzame energie

  De ruimte, gebouwen en andere assets van het spoorsysteem bieden mogelijk ruimte aan de opwekking of transport van duurzame energie. Betrek ons bij planontwikkelingen daarvoor, zodat we samen op kunnen trekken.

 7. Werk samen aan meer biodiversiteit en andere grote gebiedsopgaven

  Denk bij plannen voor verbeteringen of aanpassingen rond natuur, klimaatbestendigheid, of andere omgevingsaspecten ook aan het spoorsysteem. Ook ProRail heeft grote uitdagingen en opgaves om het spoorsysteem klimaatrobuust te maken en meer biodiversiteit te bereiken, maar bij voorbeeld ook de introductie van nieuwe beveiligingssystemen en Europese harmonisatie van systemen. Door slimme combinaties van plannen kunnen we gezamenlijke doelen bereiken.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers