Vergunning aanvragen : Leges

Voor werkzaamheden of andere activiteiten die onder de Omgevingswet c.a. vallen, moet - afhankelijk van de procedure - leges betaald worden. Activiteiten die geen vergunningplicht, maar een meldingsplicht of informatieplicht hebben zijn vrijgesteld van leges. Nadat de leges zijn ontvangen, wordt de vergunningaanvraag in behandeling genomen. Er wordt niet eerder vergunning verleend dan nadat de leges zijn voldaan.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 17 april 2024.

Betaling verplicht

Betaling van leges en kosten is verplicht op grond van de Omgevingsregeling. In onderstaand artikel 14.35 van die regeling staat een overzicht van de legestarieven per activiteit. De link leid je naar de activiteit waarop de leges betrekking hebben.

  1. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 9.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief € 1.665.
  2. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 9.31 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

  3. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 9.38 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief € 1.665.

  4. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 9.44 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief € 1.665.

In onderstaand artikel 14.37 lid 1 van de Omgevingsregeling is een legestarief opgenomen in het geval er bij een melding een maatwerkvoorschrift wordt opgelegd.

Als een aanvraag om een maatwerkvoorschrift betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 9.1, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief € 950.

Meervoudige aanvraag

Als ProRail wordt verzocht om, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij een meervoudige aanvraag advies en instemming te geven aan het bevoegd gezag, dan gelden op grond van 14.3 lid 3 van de Omgevingsregeling de voornoemde tarieven onverminderd.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers