Een verkenning : Dit is een MIRT-verkenning

In een vorig verhaal maakte je kennis met twee projectmanagers van de MIRT-verkenning OV-knoop Brainportregio Eindhoven. Deze verkenning bestaat uit twee onderdelen: één voor de Spoorknoop Eindhoven (ProRail) en één voor de Multimodale Knoop (gemeente Eindhoven). Maar wat is een MIRT-verkenning eigenlijk? En waar staan we nu? Dat lees je in dit artikel.

MIRT

De letters MIRT staan voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van de Rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kent geld toe aan projecten en programma’s voor onder andere het spoor, de weg en het water.

Een MIRT-verkenning is de tweede stap in het MIRT-proces, waarin onderzoek gedaan wordt om te bepalen of grote projecten op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport uitvoerbaar zijn. Voor de ov-knoop Brainport Eindhoven werkt ProRail hiervoor nauw samen met ministerie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en NS. Ook belanghebbenden, zoals lokale bewoners, ondernemers en organisaties, worden betrokken bij het proces en inhoud.

Tijdens de MIRT-verkenning ov-knoop Brainport Eindhoven luisteren ProRail en de gemeente Eindhoven naar stakeholders en belanghebbenden: overheden, organisaties en mensen uit de omgeving. De verschillende oplossingen en scenario’s worden met elkaar vergeleken. Zo ontstaat een advies over de beste oplossing. Iedere fase wordt afgesloten met politiek-bestuurlijke besluitvorming.

Visualisatie van de procedure
Visualisatie van de procedure

Bekijk de afbeelding in het groot Bekijk de afbeelding in het groot

De vier fases van een MIRT

  1. In de voorbereidingsfase bekijken we het probleem en verzamelen we hier informatie over. Ook kijken we naar denkbare oplossingsrichtingen, zodat bekend is welk budget er nodig is. De minister of staatssecretaris sluit deze fase af met een zogenoemde

    Voor Spoorknoop Eindhoven is de startbeslissing in november 2022  genomen.
  1. In de verkenningsfase onderzoeken we kansrijke oplossingen. Die beoordelen we op basis van de opgestelde kaders in de startbeslissing. Er wordt beoordeeld op criteria als nut, noodzaak, mate waarin het bijdraagt aan gestelde doelen en resultaten, effectiviteit, kosten-baten en maatschappelijke impact. Hierbij betrekken we belanghebbenden, zoals (lokale) overheden bewoners, ondernemers en organisaties. Deze fase wordt afgesloten met een voorkeursbeslissing, waarbij de meest kansrijke oplossing wordt vastgesteld.

  2. In de planning- en studiefase werken we de voorkeursbeslissing verder uit. Dit doen we op basis van extra onderzoek en consultaties. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de oplossing en de gevolgen ervan. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de plannen, kunnen in deze fase bezwaar aantekenen middels de georganiseerde, formele inspraak. Deze fase wordt afgesloten met een projectbeslissing.

  3. Op basis van het advies dat in de planning- en studiefase wordt gegeven, starten we de aanlegfase. In deze fase selecteren we een aannemer, die het plan gaat uitvoeren. De aannemer bereidt de bouwwerkzaamheden voor. Denk hierbij aan het detailleren van het ontwerp zodat in detail duidelijk is hoe de bouw zal verlopen, het verleggen van kabels en leidingen en het onderzoeken van de bodem en archeologische waarden in de ondergrond. Daarna begint de aannemer met de bouw van het project. Deze laatste fase wordt afgesloten met een opleveringsbeslissing.

Hier staan we nu

Op dit moment bevinden ProRail en de gemeente Eindhoven zich in de verkenningsfase (fase 2). We verwachten dat deze fase zo’n 2,5 jaar duurt. In deze fase ontwikkelen en bespreken we oplossingen met de omgeving. De eerste informatiebijeenkomst wordt najaar 2023 georganiseerd.

Meedenken met ons

In de startbeslissing heeft de staatsecretaris een kader voor participatie meegegeven. Dit kader is gebaseerd op de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Dit betekent dat we al in de verkenningsfase in dialoog gaan met de omgeving over oplossingen binnen de meegegeven kaders in de Startbeslissing. Suggesties en ideeën uit de omgeving verrijken zo de verkenning en de daarbinnen bekeken (kansrijke) oplossingen.

In het najaar 2023 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin nadere kennismaking centraal staat. Kennismaking met de omgeving als buren van de plannen, maar ook deze buren met de projectorganisatie. Daarnaast ook een nadere kennismaking voor de omgeving over de opdracht, de planning van de verkenning, het proces en procedure. Tot slot wordt er stil gestaan bij wie, de manier waarop en binnen welke kaders de omgeving kan meedenken met de plannen.

Lees ook

Het Eindhovense stationsgebied Het Eindhovense stationsgebied

Bouwstenen van de MIRT-verkenning Bouwstenen van de MIRT-verkenning

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers