Overheden : Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft onder voorbehoud ingestemd met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. In november 2022 wordt definitief duidelijk of de wet in januari in werking zal treden. ProRail ziet kansen in de Omgevingswet en sorteert al volop voor op de nieuwe situatie. De bundeling van regelgeving gaat helpen om nog beter met onze omgeving samen te werken op gebieden die nu nog in allerlei wetten en regels verspreid liggen.

Samenhangende besluitvorming

ProRail werkt graag proactief mee aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Al in een vroegtijdig stadium denken we mee in samenhangende besluitvorming, waarin alle belangen en aspecten een goede plek kunnen krijgen. Uitgangspunt daarbij is ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’.

Bekijk: ProRail en de omgevingswet

Kansen en uitdagingen

De Omgevingswet gaat ons kansen maar ook uitdagingen bieden:

  • Kans: meer ruimte voor (lokale, decentrale) initiatieven van burgers, ondernemers en overheden.
  • Uitdaging: mogelijk minder uniformiteit in de regelgeving, terwijl ons landelijk spoorwegnetwerk juist vraagt om een eenduidige aanpak
  • Kans: gemeenten, provincies en burgers in een eerder stadium betrekken bij onze eigen planvorming.
  • Uitdaging: bepalen van heldere kaders vooraf bij procedures voor nieuwe projecten, om na participatie en inspraak teleurstelling over de uitkomst te voorkomen.
  • Kans: nieuwe processen en procedures. Denk daarbij aan een snelle vergunningscheck, snellere afhandeling van vergunningen voor werkzaamheden in het beperkingengebied van het spoor  
  • Uitdaging: nieuwe procedures verzilveren in de planning van een project.

Meer weten?

Lees in deze folder meer over de visie van ProRail op de omgeving of ga naar de website Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Aan de slag met de Omgevingswet

Haak ons aan

ProRail is graag vroeg betrokken bij plannen voor de toekomst. Hierdoor wordt het eenvoudiger om knelpunten te voorzien en te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van overlast door geluid en trillingen. En natuurlijk kunnen we ook samen zorgen voor een goede OV-verbinding van en naar nieuwe woongebieden. Om ProRail hierbij vroegtijdig aan te haken, kun je contact opnemen met het accountteam in jouw regio.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers