Vervoerders : Open access

Spoorwegondernemingen die passagiersvervoer willen aanbieden, hebben sinds 1 januari 2019 het recht op ‘open toegang’: open access. Dit betekent dat naast partijen met een concessie ook andere spoorwegondernemingen passagiersdiensten mogen aanbieden.

Voorwaarden

Het recht op open toegang geldt voor verbindingen binnen Nederland, maar ook op internationale spoorverbindingen van en naar Nederland.

De voorwaarden die gelden voor toegang en gebruik van de door ProRail beheerde hoofdspoorwegen zijn opgenomen in de Netverklaring. Ook de procedures, regels en tijdschema’s op het gebied van capaciteitsverdeling zijn opgenomen in de Netverklaring.

Lees meer over Netverklaring Lees meer over Netverklaring

Information about Network Statement Information about Network Statement

Melden nieuwe passagiersdienst

1. Melding aanvraag aan ProRail en Autoriteit Consument & Markt

Je doet uiterlijk 18 maanden voor de geplande start van de dienstregeling melding van de open toegang aanvraag aan ProRail en aan Autoriteit Consument & Markt (conform artikel 57 lid 4 van de spoorwegwet).

Je doet de melding aan ProRail via dit e-mailadres.  

2. Reactie ProRail

Een accountmanager van ProRail neemt binnen 2 weken contact met je op voor het maken van een afspraak. Tijdens deze afspraak kun je jouw voorgenomen passagiersdienst toelichten. De accountmanager geeft je inzicht in de rechten en plichten op basis van de toegangsovereenkomst of capaciteitsovereenkomst en de Netverklaring en plant een gesprek met jou en een business consultant van de afdeling informatiediensten in.

De accountmanager is jouw single point of contact.

3. Toetsing uitvoerbaarheid voorgenomen aanvraag door ProRail

De voorgenomen passagiersdienst kan voorafgaand aan het indienen van de capaciteitsaanvraag op verzoek worden getoetst op maakbaarheid ten aanzien van voorgenomen dienstregeling, rangeerbewegingen en opstellen.

ProRail voert een globale toets uit op 3 gebieden: de logistiek, de technische infrastructuur (TEV, overwegen, detectie etc.) en de omgeving (geluid, transfer, stikstof etc.). Deze toets duurt, afhankelijk van de aanvraag, circa drie tot zes maanden. Blijkt nader onderzoek nodig dan moet deze termijn worden verlengd.

Bij de toetsing wordt de dienstregelingsstructuur van het huidige gewenste jaar als uitgangspunt genomen en de toekomstige infrastructuur. Aan de toets of de resultaten ervan kunnen geen capaciteitsrechten worden ontleend.

Indien er naar aanleiding van de resultaten van de toetsing aanvullend onderzoek nodig is wordt dit met je besproken. De toetsingstermijn is afhankelijk van het onderzoek wat moet worden uitgevoerd. Ook kunnen hier kosten aan verbonden worden als analyses noodzakelijk zijn waarvoor bijvoorbeeld ingenieurs bureaus moeten worden ingezet.

Aanvraag capaciteit 

Bij de capaciteitsaanvraag toetst ProRail of je voldoet aan de eisen van de Spoorwegwet. Aanvraag van capaciteit voor treinpaden voor zowel de jaardienstverdeling als in de ad hoc fase, staat omschreven in hoofdstuk 4.5 van de Netverklaring.

Naast het aanvragen van capaciteit dien je ook een aanvraag in te dienen voor rangeerbewegingen en opstelcapaciteit.

4. Opstartteam

Afhankelijk van de omvang aan de voorgenomen dienstverlening formeert jouw accountmanager een opstartteam. In het opstartteam worden de verschillende, op dat moment benodigde, disciplines binnen ProRail aangehaakt om de start van de treindienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aanvrager neemt zelf ook deel aan het opstartteam.

5. Afsluiten Toegangsovereenkomst of Capaciteitsovereenkomst

Vóór ingang van de (nieuwe) dienstregeling moet een Toegangs- of capaciteitsovereenkomst ondertekend zijn.

Het proces voor het tekenen van de Toegangs- of Capaciteitsovereenkomst start in september van het jaar van de start van dienstregeling (december) van de open toegang aanvraag. Het proces wordt begeleid door de accountmanager.

Indien er een Capaciteitsovereenkomst wordt aangegaan dient de capaciteitsgerechtigde uiterlijk dertig dagen vóór de eerste verkeersdag bij ProRail te melden welke spoorwegonderneming de treindienst zal verzorgen in de capaciteit van de gerechtigde, dit geldt ook voor het gebruik van de aangevraagde opstelcapaciteit. Als deze melding niet wordt gedaan vervalt de reservering van de capaciteit. Melding wordt gedaan aan jouw accountmanager en schriftelijk naar dit e-mailadres.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers