: Duurzame geluidsschermen

ProRail beheert en bouwt aan het spoornetwerk van Nederland. Hierbij verbruiken we veel materialen als beton, staal, koper en steenslag. Deze materialen zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren kijken we naar mogelijkheden om het verbruik te verlagen.

Geluidsschermen

Geluidschermen hebben een relatief groot aandeel in de materiaalstromen van ProRail (ProRail dominantieanalyse 2017). Met een geschatte omvang van ruim 7 kiloton CO2 op jaarbasis staan ze op plek 5 van meest CO2 intensieve producten. De komende jaren gaan er binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) bovendien meer kilometers geluidsscherm geplaatst worden dan gemiddeld waardoor dit aandeel nog zal stijgen.

ProRail is zich bewust van meerdere innovaties in Nederland en Europa die een sterk positieve impact kunnen hebben op de milieudruk en circulariteit van geluidschermen. ProRail wil de toepassing van deze innovaties faciliteren door dit innovatiepartnerschap.

Waar zijn we naar op zoek?

ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score).

Oplossingen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • Het geluidsscherm absorbeert en isoleert geluid (Conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (publicatiedatum 01-01-2020) - bijlage IV - paragraaf 5.3.7. Deze bijlage van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is te vinden op Overheid.nl
  • Weerstaat de belasting van wind- en trein-stuwdruk (constructieve veiligheid)
  • Presteert over de gehele levensduur beter op gebied van CO2 en circulariteit (MKI) dan de huidige bekende geluidschermtypes met ambitie CO2-neutraal en 100% circulair.

Innovatiepartnerschap

In een innovatiepartnerschap wil ProRail met marktpartijen diverse oplossingen (door)ontwikkelen en geschikt maken voor de spoorse sector. Het innovatiepartnerschap bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een go/no go moment:

0. Mededingingsfase

1. Onderzoeks- en ontwikkelfase

De onderzoeksfase heeft als doel de mate van impact, haalbaarheid en economisch perspectief van de innovaties verder uit te werken in een businesscase. Tevens wordt in deze fase een plan van aanpak voor de testfase opgesteld. Partijen ontvangen een vergoeding van €10.000 voor deze fase.

2. Testfase

a. Labtesten op 12m2 scherm
b. Veldtest met 12 strekkende meter scherm

Voor heel fase 2 wordt uitgegaan van maximaal €20.000 vergoeding per deelnemer (€10.000 voor fase 2a en €10.000 voor fase 2b) op basis van de begroting en daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast stelt ProRail voor deze fase een onderzoekbudget ter beschikking voor het uitvoeren van de benodigde proeven. 

3. Commerciële/toepassingsfase

ProRail is voornemens om met 4 partijen die het best door fase 2b komen een overeenkomst te sluiten voor de levering van ca 250m2 innovatief geluidscherm. Dit krijgt mogelijk de vorm van 4 directieleveringen aan de contractanten (aannemers) van het nog aan te besteden concurrerende raamovereenkomst MJPG.

Lees voor de complete toelichting op dit innovatiepartnerschap de gehele leidraad.

Deadline

Uiterlijk 16 september moet je zijn aangemeld op TenderNed, 17 september moeten de inhoudelijke voorstellen zijn ingediend (zie ook leidraad).

Vragen

Heb je vragen over deze oproep? Stuur dan een e-mail naar Eva Dijkema.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers