Vergroten van capaciteit

Soms is de capaciteit van het spoor onvoldoende om aan de vraag van vervoerders te kunnen beantwoorden. Dat komt doordat de capaciteit van het spoor nu eenmaal beperkt is. Maar bijvoorbeeld ook doordat de toegestane geluidsnormen dreigen te worden overschreden, of doordat de veiligheid in het geding komt.

Stap 1: Overbelastverklaring

Als een bepaald deel van het spoor overbelast dreigt te raken, stelt ProRail een zogenaamde overbelastverklaring op. Dat doen we als tijdens de jaarlijkse capaciteitsverdeling blijkt dat het onmogelijk is om alle capaciteitsaanvragen te honoreren. Ook tijdens het ontwerp van toekomstige dienstregelingen of bij toetsing of monitoring van de milieubelasting, kan blijken dat de infrastructuur overbelast wordt.

Stap 2. Capaciteitsanalyse

Binnen zes maanden na een overbelastingverklaring doet ProRail nader onderzoek naar de capaciteit van de overbelaste infrastructuur. De resultaten worden vastgelegd in een capaciteitsanalyse.

Stap 3. Capaciteitsvergrotingsplan

Na de capaciteitsanalyse doen we onderzoek naar de mogelijkheden om de capaciteit van de bewuste infrastructuur te vergroten. We kijken daarbij niet alleen naar conventionele mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. Ook innovatieve oplossingen, zoals rerouting, retiming van dienstregelingspaden, fysieke uitbreidingen van infrastructuur, of een ander gebruik van de infrastructuur worden onderzocht. Een kosten-batenanalyse legt vervolgens de grondslag voor ons advies van de meest kosteneffectieve oplossing.