Aanvraag ontheffing aantasten leefgebied voor Den Bosch - Vught

Nieuws

8 juni 2022

ProRail heeft bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontheffing aangevraagd voor de bouw van het project PHS Den Bosch - Vught voor het aantasten van het leefgebied van beschermde diersoorten. Hiervoor heeft het RVO een zogenoemd ontwerpbesluit genomen. Deze ligt vanaf 9 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis in Vught.

Huismus, vleermuis en hagedis

In Nederland regelt de Wet natuurbescherming de duurzame instandhouding van planten en dieren. Bouwprojecten die beschermde planten en dieren kunnen aantasten moeten hieraan worden getoetst. Ook voor het project PHS Den Bosch – Vught zijn de zogenoemde beschermde natuurwaarden onderzocht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een aantal beschermde soorten door bouwwerkzaamheden wordt geraakt. Het gaat hierbij om de huismus, vleermuis (gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis) en de levendbarende hagedis.

Zoveel mogelijk behouden

Dat het leefgebied van deze soorten wordt aangetast, is helaas niet te voorkomen. Daarom is door ProRail voor deze soorten een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd bij de RVO. Wel proberen we deze soorten zoveel mogelijk te beschermen en nemen we een aantal maatregelen.

Zo komen er zogenoemde vleermuisvliegroutes en worden er vervangende groenstructuren voor de huismus gerealiseerd. Op deze manier willen we de eventuele negatieve effecten van de bouw voor deze soorten zo veel mogelijk beperken.

Zienswijze indienen

Het RVO heeft het ontwerpbesluit voor de ontheffing genomen. Dit zogenoemde ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 9 juni 2022 t/m woensdag 20 juli 2022 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Vught, Secretaris van Rooijstraat 1.  

De stukken kun je op afspraak inzien. Hiervoor kun je contact opnemen met team Vergunningen en Veiligheid, bereikbaar via 073-6580680 tijdens kantoortijden. Gedurende deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze inbrengen tegen het ontwerpbesluit.  

Een schriftelijke zienswijze kun je, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming project PHS Den Bosch - Vught”, richten aan: 

ProRail B.V.  
Coördinatiebureau Vergunningen  
t.a.v. mevrouw J. van de Kant/mevrouw S. Boers 
Postbus 2038 (T1.08) 
3500 GA Utrecht  

We willen je wijzen op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Wat gaan we doen

Tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught passen we het spoor aan om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken. Hiervoor komt er een vierde spoor tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught Noord en leggen we in Vught de twee sporen richting Eindhoven verdiept aan. Om mogelijke geluid- en trillinghinder tegen te gaan, plaatsen we op diverse plekken geluidschermen langs het spoor of een trillingwerende wand in de grond. Momenteel bevindt het project zich in de voorbereidingsfase voor de bouw.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers