Doel vermindering CO2-uitstoot binnen bereik

Nieuws

10 juni 2022

ProRail blijft minder CO2 uitstoten. Vanwege de kou lag in 2021 de uitstoot weliswaar iets hoger dan het jaar daarvoor, maar desondanks verwachten we onze langetermijndoelen te halen. Bij het realiseren van deze ambitie maken we onderscheid tussen reductie van eigen energieverbruik en reductie in de spoorketen.

Besparingen eigen energieverbruik (scope 1 en 2)

De voorlopige voetafdruk 2021 laat zien dat ProRail maximaal 7,3 kiloton aan CO2 heeft uitgestoten. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 975 huishoudens en lager dan het doel van 9 kiloton CO2. Dat de uitstoot iets hoger is dan het jaar daarvoor (5 kiloton) heeft te maken met het koude voorjaar van 2021. Hierdoor heeft de wisselverwarming langs het spoor vaker aangestaan.

Succesvolle maatregelen

Dat het verbruik ondanks het winterweer niet hoger is uitgevallen, is mede te danken aan effectieve maatregelen. Denk aan de ombouw van gasgestookte naar elektrische wisselverwarming, de wisselsanering en de toepassing van 100 procent groen gas. Ook de overstap naar een elektrisch wagenpark heeft tot een vermindering van CO2-uitstoot geleid. Deze ontwikkelingen zetten gestaag door.

Omdat we in 2022 door klimaatverandering een relatief warm voorjaar hebben gehad, verwachten we dat de dalende trend zich ook dit jaar voortzet.

Duurzaam opgewekte energie

Ook is in 2021 het aandeel duurzaam opgewekte energie toegenomen. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal toenemen. Dit komt nu boven de 1,5 miljoen kilowatt. 

Besparingen in de materialen- en de treinketen (scope 3)

In 2021 is een emissiebesparing in de materiaal- en dienstenketen behaald van 22,8 kiloton CO2. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 1200 huishoudens. Het doel voor dat jaar was 15 kiloton CO2. Dit hebben we dus ruimschoots gehaald.

We stimuleren gebruik van alternatieve materialen. In proeftuinen onderzoeken we de toepasbaarheid ervan bij geluidschermen, keerwanden en dwarsliggers. En in het Perronprogramma stimuleren we de toepassing van gerecyclede perrontegels. Verder zetten we in op verduurzaming van railgebonden gebouwen door circulair te bouwen. Tenslotte streven we vanuit de KCI-strategie naar de ontwikkeling van emissievrije bouwplaatsen.

Alternatieven voor diesellijnen

Voor de treinketen worden voor de korte termijn geen nieuwe besparingen voorzien. We zetten ons onderzoek voort naar alternatieven voor diesellijnen zoals elektrificatie, waterstof- en batterijtreinen. Dit is een positieve ontwikkeling: sinds 2018 is het dieselverbruik al behoorlijk gedaald door de elektrificatie van de lijnen Zwolle-Wierden en Zwolle-Kampen. De elektrificatie van de Maaslijn is helaas vertraagd. Dit is een project waarmee vanaf 2024 een reductie zou worden behaald.

Elektrificatie spoorlijn Zwolle - Wierden
Elektrificatie spoorlijn Zwolle - Wierden

Besparingen in 2022

Voor 2022 beogen wij een besparing van 18 kiloton CO2. Dit verwachten we te halen als alle geplande projecten daadwerkelijk in 2022 worden afgerond. De besparingen zijn met name het gevolg van de toepassing van MKI in aanbestedingen van projecten en door het saneren van wissels.

Doelen op de lange termijn

Voor 2030 is het doel om een reductie van 55 procent te behalen ten opzichte van 2015. het gebruik binnen de eigen organisatie (scope 1 en 2) als in de keten (scope 3). Elektrische treinen uitgezonderd, aangezien de uitstoot hiervan al is vergroend.

ProRail heeft haar ambities vastgelegd in de Routekaart Verduurzaamt. Voor CO2 conformeert ProRail zich aan de CO2-visie van de spoorsector. Hierin is vastgelegd dat deze sector uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn.

Energie- en besparingsplan

We realiseren onze doelen stapsgewijs. Bijvoorbeeld met het CO2- en energiebesparingsplan. In dit plan staan streefwaarden voor CO2- en energiereductie, geconcretiseerd met jaarlijkse maatregelen. Dit plan heeft een looptijd van 2021 tot 2025.

Voor 2025 willen we ons eigen energieverbruik niet boven de 5 kiloton CO2 per jaar laten uitkomen. Voor de materiaalketen zetten we in op een reductie van 39 kiloton. Voor de treinketen streven we naar een maximale uitstoot van 114 kiloton.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers