Handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen vastgesteld

Nieuws

14 maart 2023

Voor de projecten van Rijkswaterstaat en ProRail is een adviserend handelingskader ontwikkeld. Hiermee kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en hun ketenpartners afspraken maken over prijsstijgingen en leveringsproblemen.

Adviezen voor prijs-, leverings- en continuïteitsrisico

Opdrachtgevers en -nemers ervaren de effecten van de oorlog in Oekraïne, zoals de algemene schaarste aan grondstoffen. Partijen worden geraakt door de hoge inflatie, de gestegen energie- en loonkosten en de onzekere beschikbaarheid van bouwmaterialen die voor de infrasector van cruciaal belang zijn. De risico’s hiervan zijn voor geen van de partijen alléén te dragen.

Daarom hebben Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA samen een handelingskader uitgewerkt. Hier staan adviezen hoe om te gaan met het prijsrisico, leveringsrisico en continuïteitsrisico, in lopende en toekomstige werken. Het is geen juridisch bindend kader, maar erop gericht om in goed overleg met elkaar problemen in projecten op te lossen. Het kader is door alle betrokken partijen gezamenlijk opgesteld en goedgekeurd door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit kader geldt tenminste tot 1 maart 2024.

Download hier het adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden‘ Download hier het adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden‘

Afspraken over mogelijke compensatie

Het adviserend handelingskader gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van partijen. Zo wordt van opdrachtnemers verwacht dat zij zich samen met hun ketenpartners inspannen om kostenstijgingen en leveringsproblemen te voorkomen. Bij problemen zullen zij in eerste instantie zelf op zoek gaan naar oplossingen. Daarnaast is vastgelegd dat een gesprek tussen opdrachtgever en -nemer en hun ketenpartners altijd mogelijk is. Partijen zijn transparant en open en gaan samen op zoek naar werkbare oplossingen.

Wanneer lopende contractbepalingen niet toereikend zijn, kunnen afspraken worden gemaakt over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe projecten. Dit gebeurt in eerste instantie via een indexatieregeling. In het geval van excessieve prijsstijgingen kan na een toetsbare onderbouwing mogelijk een extra compensatie worden verkregen. Als leveringsproblemen niet aan een opdrachtnemer toe te rekenen zijn, is er voor hem de mogelijkheid om termijnverlenging met bijbehorende kostenvergoeding te krijgen.

Uitkomst van intentieverklaring

Het handelingskader komt voort uit de intentieverklaring ‘Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden’, die in mei 2022 in het Bouwberaad werd vastgesteld. Vertegenwoordigers van overheden en brancheorganisaties en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van IenW waren hier samen bijeen. Ze spraken de intentie uit gezamenlijk om te gaan met de kostenstijgingen in de techniek, bouw en infra door extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen van materiaal.

Meer handelingskaders in de maak

Opdrachtgevers en diverse brancheorganisaties werken samen aan andere handelingskaders voor onder meer utiliteit, woningbouw, energie-infrastructuur en onderhoud, renovatie en verduurzaming.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers