Hurdegaryp

Onderdeel van het project ESGL is de bouw van de onderdoorgang Hurdegaryp en de aansluiting ervan op de nieuwe rondweg via een rotonde. Heijmans bouwt de onderdoorgang.
Onderdoorgang Hurdegaryp

Overwegen

Van de overweg bij de Rijksstraatweg wordt een onderdoorgang gemaakt om zo de veiligheid te vergroten en de doorstroom te verbeteren. Voor een goede aansluiting op de nieuw aangelegde weg, is nauw samengewerkt met De Centrale As.

De Slachtedyk zal een kleine verandering ondergaan. In plaats van een overweg voor alle verkeer, is de overweg alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Dit vergroot  de veiligheid. Auto’s gaan via de Rijksstraatweg. De Goddeloze singel wordt afgesloten en De Centrale As maakt daar een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

Station Hurdegaryp

In de spits komen er extra lange treinen wat er hopelijk voor zorgt dat een lange rit staan tot het verleden behoort. Daarom worden alle perrons op het traject Leeuwarden-Groningen aangepast.  In Hurdegaryp verlengen we de perrons en veranderen we de ligging van de perrons. Deze komen in de nieuwe situatie tegenover elkaar te liggen en het overpad naar spoor 2 wordt verlegd.

Samenhang

Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Er is overleg met De Centrale As en met gemeenteTytsjerksteradiel. Om het station goed in te richten is er samenwerking met het project Kansen In Kernen.

Werkzaamheden

Heijmans is op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden. Er is een bypass aangelegd en een nieuwe tijdelijke fietsroute. Dit is nodig om de onderdoogang straks te kunnen bouwen.

De exacte planning van de werkzaamheden is afhankelijk van het verlenen van vergunningen en eventuele juridische procedures. Dit is de globale planning:

mei/juli 2018Voorbereidende werkzaamheden
Inrichten werkterrein
aug/sept 2018

Start bouw onderdoorgang op het werkterrein
Aanbrengen damwanden aan de noordkant

sept/nov 2018

Grondwerk voor de bouw van de onderdoorgang
Ontgraven van de onderdoorgang

nov 2018/feb 2019Betonwerk aan de kant van Reidroas
20-25 februari 2019Inschuiven van de onderdoorgang in de periode dat er geen treinen rijden
maart 2019Werkzaamheden aan het perron
maart/april 2019Betonwerk aan zuid- en noordzijde van het spoor
eind april 2019Grondwerk bij de kruising van de Rijksstraatweg en N355
mei/sept 2019Afbouwwerkzaamheden en asfalteren
14 sept 2019Onderdoorgang in gebruik voor alle verkeer
16 t/m 28 oktober 2019Geen treinverkeer. Verschillende werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden.
tot eind 2019Afrondende werkzaamheden