Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Pijpleiding en duurzaamheid

Nieuws

29 januari 2020

Voor de werkzaamheden in Zwolle bij het opstelsterrein (RGS) zijn verschillende vergunningen geregeld, net als afstemming met een reeks van partijen. Daar is veel werk in verzet. Zo hebben we bijvoorbeeld afstemming met de gemeente over de milieuvergunning, met Rijkswaterstaat en het Waterschap over de grondwateronttrekking en -lozing, met Staatsbosbeheer over de pijpleiding die over door hen beheerd grondgebied ligt.

Hoe hebben we duurzaamheid bij de aanleg van de pijpleiding plaats gegeven?

Toch is het een feit dat de leiding door natuur loopt en daar impact op heeft. We hebben daar zo goed mogelijk rekening mee gehouden:

  • De pijpleiding is langs bestaande en logische banen gelegd. Ook in de uiterwaarden liggen bijvoorbeeld onderhoudspaden voor terreinbeheerders, waar de leiding langs is gelegd.
  • De pijpleiding is in het najaar aangelegd, om rekening te houden met de kwetsbare periodes voor (broed)vogels.
  • De afwatering vindt plaats op het stromende deel van de IJssel, niet op nabijgelegen water of op een nevengeul van de IJssel. Daarmee blijven die stilstaande wateren ongemoeid. Daarom is de pijpleiding in zo’n behoorlijke lengte tot aan de oever van de IJssel aangebracht.
  • Ook over de lozingsconstructie zelf (de fontein) is overleg gepleegd met Rijkswaterstaat. De fontein heeft als functie om het grondwater zuurstofrijker te maken voordat het de IJssel in stroomt.
  • Met natuurbeheerder Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over het onderhoud tijdens de ligging van de leiding en ook voor de snelle en natuurbewuste verwijdering van de leiding bij afronding van het project.

Duurzame dilemma’s

Een dilemma vormde het maaien rond de leiding. Natuurbeheerders oordeelden verschillend over de nut en noodzaak: is het ten dienste van de natuur om grassen kort te houden of werkt het juist verstorend voor fauna?

Monitoring grondwaterpeil

Een ander punt vormde hoe we een tijdelijke dip in een specifieke Vitens-peilbuis inschatten. Het grondwaterpeil was meer naar beneden geschoten dan de diepte waar onze bemaling zich op richtte. Is dit gevolg van juist onze bemaling (onwaarschijnlijk) of ligt de oorzaak bij droogte, de bodemgesteldheid, of bij andere waterwinning of bij een combinatie hiervan? Het peil herstelde zich na redelijk korte duur vanzelf, maar de oorzaak van de piek konden wij of derden niet vaststellen.

Aanvullende vergunning

Op een onderdeel blijkt na onderzoek verdere afstemming nodig. Niet zozeer voor het afpompen zelf, of het lozen op de IJssel, dat allemaal in afspraken vast ligt. Hoewel ProRail duurzaamheid meewoog voor de aanleg en straks het verwijderen van de pijpleiding, blijkt een aanvullende vergunning nodig.

Onderzoek en gesprek

ProRail was zich hier net als andere betrokken partijen niet eerder van bewust en maakt er momenteel alsnog werk van. De complexiteit van partijen die hierin een rol hebben valt op: niet gemeente, niet provincie, maar twee ministeries hebben gedeelde verantwoordelijkheid. We zijn hierover in gesprek en zetten eigenhandig ecologisch onderzoek in.

Bemaling afgerond

Het afpompen van het grondwater (bemaling) is sinds 27 januari voltooid. De folie is overal aangebracht en afgedekt met zand. Dat voelt alsof ProRail eerder geuite bezwaren negeert en ‘gewoon’ is doorgegaan. Stoppen zou echter onverantwoord zijn en doorgang is noodzakelijk geweest. Juist het voortzetten van de bemaling en het afbouwen van het project is met het oog op duurzaamheid van groot belang.

Schade voorkomen

Stilleggen van de bemaling zou bijvoorbeeld directe schade voor milieu inhouden. De bouwkuip zou vol komen te staan met opkomend water met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving. Ook betekent het dat we nu af kunnen ronden: de pijpleiding door het natuurgebied willen we vóór het broedseizoen verwijderen.

Vergunning voor het verwijderen

Mocht uit onderzoek blijken dat er extra maatregelen nodig zijn naar aanleiding van de bemalingswerkzaamheden, bijvoorbeeld met het oog op herstel van natuur, dan zal ProRail daar uiteraard verantwoording voor nemen. Op dit moment doen we voorbereidend ecologisch onderzoek met het oog op de vergunning voor het verwijderen van de leiding. Het gaat daarin o.a.  om impact op diersoorten en stikstofuitstoot. We hopen nog voor het broedseizoen te mogen verwijderen, maar anders komt daar een nader te bepalen moment voor.

Lees meer over het project in het bericht Voortgang uitbreiden opstelterrein, spoorverdubbeling en dive-under bij Zwolle.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers