Voorlopige CO2-emissie inventaris: uitstoot in lijn met doelstelling

Nieuws

31 mei 2023

De uitstoot van ProRail in 2022 bedraagt 7,9 kiloton CO2. Dat is de uitkomst van de voorlopige CO2-emissie inventaris over het jaar 2022. Hierin rapporteert ProRail over de emissies van ons eigen directe en indirecte energieverbruik en de uitstoot van onze zakelijke mobiliteit. De uitkomst is nog voorlopig omdat de gebruiksgegevens van onder andere stations pas halverwege het jaar bekend zijn. De definitieve emissie inventaris verwachten we eind september.

Eigen energieverbruik ProRail

De doelstellingen zijn opgenomen in verschillende scopes. Scope 1 en 2 richten zich op de uitstoot van ProRail die ontstaat uit respectievelijk het eigen directe én indirecte energieverbruik. Direct is het gasverbruik voor de het verwarmen van wissels, kantoren en verkeersleiding posten, het brandstofverbruik van het (lease)wagenpark en de noodstroomaggregaten.

Indirect betreft het elektriciteitsverbruik van ProRail voor de infra (onder meer treinbeveiliging, verlichting emplacementen, tunnels, wisselverwarming), stations, ICT en kantoren en ook het gebruik van stadswarmte. Daarnaast worden in deze emissie-inventaris ook de emissies van onze zakelijke mobiliteit meegenomen (onderdeel van scope 3).

900 huishouden​​​​​​​

ProRail heeft zich als doel gesteld dat deze CO2-emissies in 2022 maximaal acht kiloton bedragen en vijf kiloton in 2025. De CO2-uitstoot van het jaar 2022 wordt nu geraamd op 7,9 kiloton. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 900 huishoudens. Deze uitstoot is in lijn met het doel voor 2022 en ook lager dan de uitstoot in 2021.

Omdat we nog niet alle definitieve gegevens hebben, is nog niet met zekerheid te zeggen dat we onze doelstelling hebben behaald. Maar vergeleken met het basisjaar 2015 hebben we tot nog toe al circa 50 procent reductie behaald.

Besparende maatregelen

De fluctuatie in cijfers komt deels door de wisselende weersomstandigheden en daardoor een wisselend gasverbruik. Daarnaast zien we dat maatregelen zoals de inkoop van groen gas, de elektrificatie van wisselverwarming en de verduurzaming van stationverlichting inmiddels hun effect hebben. Scope 1 toont een fors lagere emissie van onder andere wisselverwarming als gevolg van weersomstandigheden. We zien een iets hoger verbruik van ons wagenpark door enerzijds een na-effect van de lagere uitstoot tijdens de coronaperiode en anderzijds een vertraging in de overstap naar elektrische wagens.

In scope 2 zien we een stijging van de emissies doordat het energieverbruik van de externe datacenters niet is vergroend. De emissies als gevolg van zakelijke mobiliteit zijn eveneens iets gestegen. Ook dit wordt toegerekend aan de na-effecten van de coronaperiode. Naast verbruik wekt ProRail ook zelf duurzame energie op. De hoeveelheid is in 2022 toegenomen tot boven de 150.000 kWh en dit zal de komende jaren doorzetten omdat er meer plannen zijn om duurzame energie op te wekken.

Ontwikkelingen in de keten

Scope 3 richt zich op de CO2-uitstoot van ProRail die voortkomt uit bronnen die niet beheerd worden door ProRail. Hieronder valt de uitstoot die ontstaat bij de productie van materialen en diensten waar ProRail gebruik van maakt (upstream uitstoot) en de uitstoot van het energieverbruik van de treinen (downstream). Dit is dus exclusief het deel ‘zakelijke mobiliteit’, dat gerapporteerd wordt als onderdeel van scope 1 en 2. Voor dit jaar is het upstream doel om 22 kiloton te reduceren.

Dit bereiken we door de toepassing van de Milieu Kosten Indicator in aanbesteding van projecten en door wisselsanering. Of we het doel gaan halen weten we begin 2024, dan zijn de definitieve besparingen bekend. Het downstream doel (maximale uitstoot van 118 kiloton) haalt ProRail ruimschoots.  Dit komt door de elektrificatie van de lijnen Zwolle – Kampen en Zwolle – Wierden en het inzetten van HVO door Arriva, waardoor het dieselverbruik lager uitvalt.

ProRail Verduurzaamt

ProRail heeft zijn ambities wat betreft de reductie van CO2-uitstoot vastgelegd in de Routekaart Verduurzaamt. De maatregelen die we op dit vlak nemen, zijn in lijn met de CO2-visie van de spoorsector: de sector moet uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. We streven ernaar om voor 2030 een reductie van 55 procent te behalen ten opzichte van 2015. Hieronder valt zowel het eigen energieverbruik (scope 1 en 2) als het verbruik in de spoorketen (scope 3).

We realiseren onze doelen stapsgewijs. In het CO2- en energiebesparingsplan 2021-2025 zijn deze verder uitgewerkt in streefwaarden voor CO2- en energiereductie, geconcretiseerd met jaarlijkse maatregelen. Voor 2025 willen we de emissies door ons eigen energieverbruik niet boven de 5 kiloton CO2 per jaar laten uitkomen.  Voor de materiaalketen zetten we voor 2025 in op een reductie van 39 kiloton en voor de treinketen streven we naar een maximale uitstoot van 114 kiloton (scope 3).

C02-beleid

De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot: willen we de aarde leefbaar houden dan zal de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moeten worden. Het spoor is een van de meest duurzame vormen van vervoer. Als duurzame vervoersvorm is het zaak om onze CO2-uitstoot én het energieverbruik te blijven verlagen.

Lees meer over dit onderwerp Lees meer over dit onderwerp

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers