Groenbeheer

ProRail wil het spoor veilig houden en stremmingen in het treinverkeer voorkomen. Dat doen we ook door de het vele groen langs het spoor goed te onderhouden. Denk hierbij aan het maaien van de berm en het snoeien van struiken en bomen.

Veilig treinverkeer

Omgewaaide bomen die de spoorbaan blokkeren, vallende takken in de bovenleiding, herfstbladeren die gladheid veroorzaken… Groen langs het spoor kan zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties – voor treinverkeer en reizigers.  Die willen we voorkomen, door goed onderhoud van het groen langs het spoor.

Normen voor kappen, maaien en snoeien

Samen met onze aannemers onderzoeken wij welke begroeiing gevaar kan opleveren voor het spoor. Bomen en struiken weghalen (kappen) doen we alleen als ze te dicht langs de spoorbaan staan. Of als ze het zicht van de treinmachinist belemmeren. Overhangende takken worden gesnoeid.

Om verstoringen op het steeds drukker bezette spoor te voorkomen, heeft ProRail de normen voor groen langs het spoor aangescherpt. Komende jaren wordt er daarom meer gesnoeid in de buurt van het spoor.

Voordelen groenbeleid

Goed groenbeleid levert veel op. Het spoor wordt veiliger, want de machinist behoudt goed zicht. Er is minder vaak schade aan spoor en bovenleidingen, zodat herstel minder vaak nodig is. Reizigers lopen ook minder vertragingen op, doordat het treinverkeer minder last heeft van gladheid op het spoor door vallende bladeren. 

Zorgvuldig voor mens en dier

Ons groenbeleid kan gevolgen hebben voor mens en dier. Voor omwonenden kan het betekenen dat het uitzicht waaraan zij gehecht zijn, verandert. Onze groenwerkzaamheden, zoals maaien en snoeien, vinden in principe buiten het broedseizoen plaats. Voor de meeste vogelsoorten is het broedseizoen ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Sommige soorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen iets eerder met broeden. Andere soorte, zoals watervogels, juist weer wat later. Uiteraard zorgen we dat de noodzakelijke vergunningen tijdig worden aangevraagd.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom kapt en snoeit ProRail langs het spoor?

Vallende takken en bomen op het spoor en bovenleidingen kunnen zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties. Zowel voor treinverkeer als voor reizigers. Herstel van spoor en bovenleidingen betekent bovendien een flinke kostenpost. Daarom heeft ProRail een kap- en snoeiprogramma voor groen langs het spoor.

Dat snoeien doen we ‘van laag naar hoog’. Vooral in bosrijke gebieden heeft dat een positief bijkomstig effect. Want de ecologische bermen die zo ontstaan, blijken ideale foerageer- en nestelplekken voor vogels. Maar ook goede schuilplekken voor ringslangen, marterachtigen en hagedissen.

Mag ProRail bomen snoeien en kappen langs het spoor?

Ja, ProRail mag bomen snoeien en kappen mits voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving, bijv. een kapvergunning. Wij kijken voortdurend welke bomen werkelijk gevaar kunnen opleveren voor het spoor. Staat een boom (te) dicht bij het spoor, maar op particuliere grond? Dan kijken we samen met de eigenaar naar een gewenste oplossing.


Lees ook onze blog 'Waarom worden er bomen langs het spoor gekapt?'

Waarom sluit ProRail volkstuinen langs het spoor?

Als beheerder van het spoor hebben wij twee belangrijke taken. We moeten de veiligheid op en rond het spoor garanderen. En ervoor zorgen dat de treinen ongehinderd kunnen rijden. Maar in de loop der jaren is er veel veranderd. Er rijden veel meer treinen, en ze rijden ook sneller - ontwikkelingen die alleen maar zullen doorzetten. Daarom schermen wij het spoor zoveel mogelijk af.

Toch zijn er steeds vaker onregelmatigheden en soms ongelukken rond het spoor. Mensen gebruiken de spoorbaan als sluiproute of als uitlaatplek. Maar ook als toegangsweg naar hun volkstuin. Deze volkstuinen beperken ons daarnaast steeds meer in onze onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Daarom hebben wij ons volkstuinenbeleid moeten wijzigen. ‘Onveilige volkstuinen’ - tuinen dicht bij het spoor of alleen bereikbaar via (een pad langs) het spoor - zijn niet langer toegestaan. De contracten van deze volkstuinen worden opgezegd.

Alle veelgestelde vragen over Groenbeheer