Extra spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught : Nadeel of schade

Extra spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught

Voor onze omgeving – omwonenden, ondernemers, natuur – willen we een goede buur zijn. Daarom bereidt ProRail spooraanpassingen zorgvuldig voor. Zo ook de spooraanpassingen in Vught.

Informeren over opties  

Toch kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen schade ondervinden. Bijvoorbeeld omdat hun grond moet worden aangekocht, omdat ze nadeel ondervinden van de plannen of omdat schade ontstaat tijdens de bouw. Voor al deze situaties geldt dat we proberen betrokkenen zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces en te informeren over hun opties. 

Aankoop van woningen en grond

Een aantal woningen is tijdens de bouw niet bereikbaar, of kan in verband met het gebruik van het tijdelijk spoor niet bewoond worden. In deze gevallen heeft ProRail de woningen aangekocht. In de PHS bibliotheekvind je onder het kopje 'Tekeningen en visuals' de tekeningen van de eindsituatie. Hierop kun je zien om welke woningen en grond het op dit moment gaat. De eigenaren zijn hierover geïnformeerd. 

Tijdelijk gebruik van grond

Sommige straten en terreinen naast het spoor zijn nodig als bouwzone voor de aanleg van het tijdelijk spoor. Daarom is soms (een deel van) de grond van woningen en bedrijven nodig tijdens de bouw. In de PHS bibliotheek vind je onder het kopje 'Tekeningen en visuals' de tekeningen van de eindsituatie. Hierop kun je zien om welke woningen en grond het op dit moment gaat. De eigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Nadeelcompensatie bij spooraanpassing

Het kan gebeuren dat omwonenden of ondernemers nadeel ondervinden van de spooraanpassing. In bepaalde gevallen heb je recht op schadevergoeding. En kun je een beroep doen op nadeelcompensatie. Een verzoek om nadeelcompensatie kun je indienen nadat het Tracébesluit is vastgesteld. Een verzoek wordt beoordeeld op grond van de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructuur en milieu 2019’.

Schade door bouwwerkzaamheden

We proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan schade tijdens de bouw ontstaan. Is de schade inderdaad ontstaan door de bouw? Dan kan – via ProRail - de betreffende aannemer aansprakelijk worden gesteld. Voor meer informatie over het melden van een schade kun je terecht bij onze afdeling Publieksvoorlichting. 

Gemeente Vught: De Vughtse Regeling 

Voor bewoners bij het spoor en de weg, die veel hinder gaan ervaren, heeft de gemeente Vught een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Dit maatregelenpakket heet ‘De Vughtse Regeling’. Daar hoort ook een aankoopregeling bij. Meer informatie hierover vind je op de website van Rijksinfra Vught. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers