Meteren-Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het spoor het beste aangepast kan worden.
Meteren-Boxtel-N65
(Klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

Aanpassingen aan het spoor

Tussen Meteren en Boxtel gaan zowel meer reizigers- als goederentreinen rijden. Daarvoor zijn spooraanpassingen nodig. Het gaat onder andere om:

  • Een nieuw viaduct (Zuidwestboog) bij Meteren. Daardoor ontstaat er ruimte voor een extra verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch.
  • Een vierde spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Zo kunnen de treinen op de trajecten ’s-Hertogenbosch - Tilburg en ’s-Hertogenbosch - Eindhoven elkaar veilig kruisen.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught.
  • De overweg ter hoogte van de Wolfskamerweg gaat straks onder het spoor door.
  • Verschillende maatregelen om geluid- en trillingshinder zoveel mogelijk te beperken.

Uitwerken plannen

De komende tijd werken we de bovenstaande plannen verder uit. De (tussentijdse) uitkomsten van deze onderzoeken bespreken we met betrokken bestuurders, omwonenden en andere belanghebbenden. Uiteindelijk neemt de staatssecretaris hierover een besluit.

De planning

Deze besluitvorming verloopt via de zogenaamde Tracéwetprocedure: een wettelijke procedure waarop inspraak mogelijk is. Iedereen die dat wil kan naar verwachting begin 2018 reageren op de uitgewerkte plannen. Mede op basis van deze reacties neemt de staatsecretaris een definitief besluit.

Het project Meteren-Boxtel is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met de Nederlandse Spoorwegen en KNV Spoorgoederenvervoer werkt  ProRail de plannen uit.

Deelgebieden

Nieuws

Aanvullende onderzoeken en aangepaste planning

Goederentrein
Op dit moment voert ProRail aanvullende onderzoeken uit voor PHS Meteren-Boxtel, vooral om te kijken hoe we de ergste toename van hinder kunnen beperken. Daarnaast lopen er een aantal landelijke onderzoeken naar geluid en trillingen. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel staat nu gepland voor de tweede helft van 2019. In dit bericht leest u meer over de verschillende onderzoeken en de planning.
Gepubliceerd op

Maatregelen N65 en spoor in Vught

Kruising N65-spoor
Kruising N65-spoor
Op 8 juni hebben bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel, Rijkswaterstaat en ProRail gesproken over de wijze waarop tijdens de bouw van het verdiepte spoor door Vught de kruising met de rijksweg N65 wordt vormgegeven. Het voornemen van het Rijk als Bevoegd Gezag voor de spoorplannen is om tijdens de bouw de N65 tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. De bestuurders delen daarbij de zorg voor de verkeerseffecten op de omliggende wegen, o.a. voor de hulpdiensten. In september komen de bestuurders daarom weer bij elkaar om te bespreken wat voor maatregelen nodig zijn om het verkeer tijdens de voorgenomen afsluiting goed te kunnen afwikkelen. De bestuurders hebben daarnaast afspraken gemaakt over verbeteringen aan het ontwerp van het station in Vught, de aanleg van een extra fietstunnel en extra geluidmaatregelen.
Gepubliceerd op

Presentaties

Documenten

Links

Contact