ProRail verduurzaamt

Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. Elke dag, op allerlei manieren werken we aan een duurzaam spoor. Daar hebben we vaste doelen voor. Die gaan over onze omgang met mensen, dieren en de wereld om ons heen.

Energie 

ProRail voert een actief energiebeleid. Besparen staat daarbij voorop. En de energie die we nodig hebben vergroenen we waar mogelijk. Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100% in 2020.

In 2030 willen we nog verder zijn: dan wekt ProRail de elektriciteit die we nodig hebben zelf op. Want dan hebben wij het grootste zonnedak van Nederland. Met zonnepanelen op alle (geschikte) stationsdaken en overkappingen. Ook via de geluidsschermen langs het spoor wekken we dan energie op. Daar werken we nu al hard aan. Daarnaast onderzoeken we hoe we elektriciteit kunnen opwekken tussen en naast het spoor.

Gas, grondstoffen en materialen

In 2030 is ProRail ook ‘CO2-neutraal’. Dat wil zeggen: we stoten geen CO2 (‘broeikasgas’) meer uit door gasverbranding. En waar dat nog wel gebeurt, wordt het gecompenseerd. Bij onze CO2-doelen hoort ook dat we minimaal beslag leggen op grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van spoor of bouw van stations. Dat we materiaal slim (her)gebruiken, en bepaalde grondstoffen níet meer gebruiken. Van bermafval maken we bijvoorbeeld biogas en perrontegels. En koper wordt schaarser, dus we onderzoeken de alternatieven.

Goede buur 

Het spoor niet als barrière. Maar zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarom treffen wij diverse maatregelen die bijdragen aan een veilige, prettige leefwereld voor mens en dier. Sommige maatregelen zijn groot en opvallend; andere simpel maar doeltreffend. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Klachten en zorgen - bijvoorbeeld over geluid of trillingen - nemen we dus uiterst serieus.  

Wat doen we zoal?

  • We treffen – waar mogelijk - maatregelen tegen hinder door geluid en trillingen. Of het nu gaat om hinder door treinen of door bouwwerkzaamheden. Bijvoorbeeld: geluidsschermen of een overwegbel die zich aanpast aan de omgeving. [Maatregelen zijn niet altijd mogelijk. We zijn gebonden aan wetgeving en richtlijnen. Ook moeten de kosten van een maatregel opwegen tegen de baten.]
  • Wij leggen grote en kleine faunapassages aan. Dat zijn oversteekplekken onder of boven het spoor. Dieren kunnen zo het spoor veilig passeren. De passages verbinden natuurgebieden. Wat goed is voor de diversiteit van het Nederlandse landschap.
  • Onze dierenhotels langs het spoor blijken een goede nestplaats voor bijen, wespen en hommels. Op een veilige afstand van het spoor maken we schuilplaatsen voor egels. 

Welzijn 

Aandacht voor energie, leefbaarheid en hergebruik is belangrijk. Maar duurzaamheid gaat ook om de ‘menskant’. Om het welzijn van de eigen collega’s en van de collega’s in de spoorketen, zoals toeleveranciers en aannemers. In praktijk uit zich dat doordat we actief werken aan goede, eerlijke werkomstandigheden en aan ieders kansen op de arbeidsmarkt. 

CO2-Prestatieladder

ProRail moet én wil haar CO2-uitstoot verminderen. Op de korte en lange termijn. Een certificaat van de (onafhankelijke) CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. ProRail is zelf ook gecertificeerd. Op het hoogste niveau. 

Samen naar een duurzaam spoor

De komende jaren gaat ProRail verder met de verduurzaming van het spoor. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere partijen: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Dit doen we volgens de branchebrede Aanpak Duurzaam Werken (zie Green Deal Duurzaam GWW). Een aanpak gericht op het gezamenlijk vaststellen van de duurzame ambitie op projectniveau, waarbij aandacht is voor innovatie en kennisdeling. In de brochure Duurzaam Spoor leest u meer over ons meerjarenbeleid tot 2030, en over onze samenwerking met andere partijen daarin.