ProRail verduurzaamt

Nederland wordt steeds drukker, de ruimte is beperkt en de vraag om duurzame mobiliteit blijft toenemen. Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan.

We gaan slim om met de ruimte die we hebben, zo laten we over hetzelfde spoor meer treinen rijden en zorgen voor goede aansluiting op voor- en natransport. We minimaliseren de CO2-uitstoot van het spoor. Dit doen we door te besparen op het energiegebruik en de uitstoot van de hele sector en het stimuleren van circulair materiaalgebruik. Ook wekken we energie op, bijvoorbeeld op perrondaken. En zijn we een goede buur voor onze omgeving, hiervoor treffen we diverse maatregelen die bijdragen aan een prettige leefwereld voor mens en dier en natuur.

Energie 

ProRail voert een actief energiebeleid. Besparen staat daarbij voorop. En de energie die we nodig hebben vergroenen we waar mogelijk. Al onze elektriciteit kopen we al groen in, het gas dat we verbruiken vergroenen we in stappen tot 100% in 2020.

In 2030 willen we nog verder zijn: dan wekt ProRail de elektriciteit die we nodig hebben zelf op. Want dan hebben wij het grootste zonnedak van Nederland. Met zonnepanelen op alle (geschikte) stationsdaken en overkappingen. Ook via de geluidsschermen langs het spoor wekken we dan energie op.  PDF iconDaar werken we nu al hard aan, met een onderzoek in de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast onderzoeken we hoe we elektriciteit kunnen opwekken tussen en naast het spoor.

Delft Campus met dak van zonnepanelen

Gas, grondstoffen en materialen

In 2030 is ProRail ook ‘CO2-neutraal’. Dat wil zeggen: we stoten geen CO2 (‘broeikasgas’) meer uit door gasverbranding. En waar dat nog wel gebeurt, wordt het gecompenseerd. Bij onze CO2-doelen hoort ook dat we minimaal beslag leggen op grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van spoor of bouw van stations. Dat we materiaal slim (her)gebruiken, en bepaalde grondstoffen níet meer gebruiken. Van bermafval maken we bijvoorbeeld biogas en perrontegels. En koper wordt schaarser, dus we onderzoeken de alternatieven.

Goede buur 

Het spoor niet als barrière. Maar zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarom treffen wij diverse maatregelen die bijdragen aan een veilige, prettige leefwereld voor mens en dier. Sommige maatregelen zijn groot en opvallend; andere simpel maar doeltreffend. Voor onze omgeving willen we een goede buur zijn. Klachten en zorgen - bijvoorbeeld over geluid of trillingen - nemen we dus uiterst serieus. 

Hergebruik geluidsschermen bij derde spoor Zevenaar 

Wat doen we zoal?

  • We treffen – waar mogelijk - maatregelen tegen hinder door geluid en trillingen. Of het nu gaat om hinder door treinen of door bouwwerkzaamheden. Bijvoorbeeld: geluidsschermen of een overwegbel die zich aanpast aan de omgeving. [Maatregelen zijn niet altijd mogelijk. We zijn gebonden aan wetgeving en richtlijnen. Ook moeten de kosten van een maatregel opwegen tegen de baten.]
  • Wij leggen grote en kleine faunapassages aan. Dat zijn oversteekplekken onder of boven het spoor. Dieren kunnen zo het spoor veilig passeren. De passages verbinden natuurgebieden. Wat goed is voor de diversiteit van het Nederlandse landschap.
  • Onze dierenhotels langs het spoor blijken een goede nestplaats voor bijen, wespen en hommels. Op een veilige afstand van het spoor maken we schuilplaatsen voor egels. 

Na twee jaar bouwen is de natuurbrug De Mortelen tussen Boxtel en Best klaar voor gebruik.

Meer mobiliteit op dezelfde ruimte            

In vergelijking met de snelweg, neemt het spoor relatief weinig ruimte in beslag.  Neem nu de corridor Amsterdam-Utrecht. Tussen Abcoude en Breukelen is de A2 grofweg 80 meter breed en het spoor 40 meter. Het spoor is dus twee keer zo ‘slank’ als de snelweg. Het spoor biedt veel capaciteit, tussen Amsterdam en Utrecht rijden nu tien intercity’s en vier sprinters per uur. Dat b betekent ruimte voor  circa 17.000 reizigers per uur. De A2 is vijfbaans en heeft een capaciteit van 10.000 voertuigen/reizigers per uur. Het spoor kan op dit traject dus 70% meer reizigers vervoeren dan de snelweg, op de helft van de ruimte.

Welzijn 

Aandacht voor energie, leefbaarheid en hergebruik is belangrijk. Maar duurzaamheid gaat ook om de ‘menskant’. Om het welzijn van de eigen collega’s en van de collega’s in de spoorketen, zoals toeleveranciers en aannemers. In praktijk uit zich dat doordat we actief werken aan goede, eerlijke werkomstandigheden en aan ieders kansen op de arbeidsmarkt. 

CO2-Prestatieladder

ProRail moet én wil haar CO2-uitstoot verminderen. Op de korte en lange termijn. Een certificaat van de (onafhankelijke) CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. ProRail is zelf ook gecertificeerd. Op het hoogste niveau. 

Samen naar een duurzaam spoor

De komende jaren gaat ProRail verder met de verduurzaming van het spoor. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere partijen: vervoerders, overheden, leveranciers, aannemers en ingenieursbureaus. Dit doen we volgens de branchebrede Aanpak Duurzaam Werken (zie Green Deal Duurzaam GWW). Een aanpak gericht op het gezamenlijk vaststellen van de duurzame ambitie op projectniveau, waarbij aandacht is voor innovatie en kennisdeling. In de brochure Duurzaam Spoor leest u meer over ons meerjarenbeleid tot 2030, en over onze samenwerking met andere partijen daarin. 

Duurzaam spoor

Infographic duurzaam spoor
(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Brochure duurzaam spoor

Lees meer over onze doelen en ambities voor een duurzaam spoor in het Meerjarenplan Duurzaamheid 2016-2030.